archaeological site

place (or group of physical sites) in which evidence of past activity is preserved

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Archaeological sites

Wikipedia

English Archaeological site

An archaeological site is a place (or group of physical sites) in which evidence of past activity is preserved (either prehistoric or historic or contemporary), and which has been, or may be, investigated using the discipline of archaeology and represents a part of the archaeological record. Sites may range from those with few or no remains visible above ground, to buildings and other structures still in use.

Beyond this, the definition and geographical extent of a "site" can vary widely, depending on the period studied and the theoretical approach of the archaeologist.

Source: Archaeological site

Arabic موقع أثري

وهو مكان أو أي من الأماكن المادية والتي تتواجد بها الآثار القديمة التي تبين أن الموقع هو موقع تاريخي أو قبل تاريخي , وممكن أن تتواجد في هذه الأماكن سجلات أثرية تبين الأحداث التي وقعت في ذلك الزمان والمكان وعادةً ما تتواجد في هذه الأماكن مباني ومنشآت أثرية قديمة كأهرام الجيزة

Source: موقع أثري

Bulgarian Археологически паметник

Археологически обект е място, на което са налични интересни за археологията материални следи от човешки живот. Археологически паметник е археологически обект, археологическа находка – движима или недвижима, която е с особено национално и историческо значение и уникалност. Тя дава информация за предишно човешко присъствие в даден район. Археологическите паметници са важна част от националното историческо и културно наследство. Така например, Мадарският конник е обявен за археологически паметник на културата. Други примери за археологически паметници в България са старият Несебър и римският театър в Пловдив.

Source: Археологически паметник

Czech Archeologická lokalita

Archeologická lokalita či naleziště je prostor, kde byly zachyceny archeologické nálezy. Nejčastěji jsou lokality zachyceny destruktivním archeologickým výzkumem, tj. vykopávkami. Existuje však i velké množství lokalit vykopávkami dosud nezasažených. Tyto lokality jsou registrovány a v hojném počtu objevovány zejména díky využití nedestruktivních metod. V současné době se v evropské archeologii prosadil trend chránit dosud neprokopané lokality jako archeologické dědictví in-situ pro budoucí generace a uplatňovat k jejich výzkumu ve zvýšené míře právě nedestruktivní postupy.

Archeologické lokality nejsou omezeny časově, prostorově ani funkčně, záleží pouze na zaměření archeologického výzkumu a archeologa. Jakékoliv místo poznamenané lidskou činností lze považovat za naleziště. Lokalitou proto může být velmi rozsáhlé pravěké pohřebiště stejně jako malá horská bouda nebo továrna z 20. století.

Při současném prosazování tak zvané krajinné archeologie je označení lokalita či naleziště v teoretické rovině opouštěno. V minulosti totiž byla lidmi využívána celá širší krajina a sídla od sebe nedělil prázdný prostor. K vesnici, která se při archeologickém výzkumu projeví jako "lokalita", patřila i pole, pastviny nebo lesní porosty a podobně. To vše, včetně vodních toků, bylo lidmi poměrně intenzivně využíváno, avšak archeologický výzkum zde zachytí jen minimum nálezů nebo vůbec nic. Pro tato „nenaleziště“ se často používá anglický termín off-site.

Source: Archeologická lokalita

Greek Αρχαιολογική θέση

Ως αρχαιολογική θέση ή αρχαιολογικός τόπος εννοείται εκείνη η περιοχή στην επιφάνεια της γης στην οποία κατανέμονται τα αρχαιολογικά δεδομένα. Όσον αφορά στο περιεχόμενό της, μια αρχαιολογική θέση είναι δυνατόν να είναι δυνατόν να συνδέεται με μια κατηγορία δεδομένων (π.χ. τέχνεργα, οικοδεδομένα) ή οποιονδήποτε συνδυασμό τους.

Source: Αρχαιολογική θέση

Spanish Yacimiento arqueológico

Un yacimiento arqueológico (del francés gisement; también denominado asentamiento, zona o sitio arqueológico) es una concentración de restos arqueológicos (materiales, estructuras y restos medioambientales). En él podemos encontrar una concentración de restos de actividad humana y está constituido por la presencia de artefactos, elementos estructurales, suelos de ocupación y otra serie de anomalías. Estos restos se pueden encontrar mediante una mera prospección de superficie o, si el asentamiento ha sido enterrado, con una prospección de subsuelo.[1]​

Source: Yacimiento arqueológico

French Site archéologique

Un site archéologique est un lieu (ou un groupe de lieux) où sont préservées des preuves de l'activité passée (préhistorique ou historique, voire contemporaine) de populations humaines, sous la forme d'artéfacts archéologiques, qui correspondent à toutes les structures et objets produits ou traces matérielles laissées par l'Homme à une époque passée et retrouvés enfouis. Le site a été, ou peut être fouillé grâce à l'archéologie.

Source: Site archéologique

Hebrew אתר ארכאולוגי

אתר ארכאולוגי הוא מקום בו השתמרו שרידים לפעילות אנושית בעבר הפרהיסטורי, ההיסטורי או המודרני, ובו עשוי להתקיים מחקר שדה ארכאולוגי כסקר או חפירה. ההגדרה של "אתר" יכולה לכלול גם מספר אתרי-משנה בעלי קרבה גאוגרפית, ועשויה להשתנות בהתאם לתקופה הנבחנת באתר, ובהתאם לגישה התאורטית של הארכאולוג החוקר. לעיתים אף נבדקות עדויות מחוץ לגבול הגאוגרפי של האתר, המשמשות להשוואה עם השרידים הארכאולוגיים בתוך האתר.

באתרים ארכאולוגיים ניתן למצוא בדרך כלל חפצי עתיקות וממצאים שונים. ממצאים אלו הם למשל שרידי בתים, כלים מחרס, אבן ועצם, קברים, עצמות אדם ובעלי חיים, וחומרים טבעיים שהובאו לאתר. כאשר מתבצעת באתר חפירה ארכאולוגית חומרים אלה נאספים באופן שיטתי, נלמדים ומשרטטים את השימוש באתר זה בעבר.

Source: אתר ארכאולוגי

Croatian Arheološko nalazište

Arheološko nalazište je mjesto na kojemu postoji veća količina izrađevina, ekofakata i tvorevina iz prošlosti. Na osnovu njih moguće je proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije čovjeka još od starijeg kamenog doba preko prapovijesti, antike te sve do ranog srednjeg vijeka. Na istaknutom mjestu među arheološkim nalazištima su naselja kao predstavnici materijalne i duhovne kulture nekog razdoblja te grobovi uz kojih je moguće upoznavanje duhovnih nazora i društvenih prilika ranih zajednica.

Source: Arheološko nalazište

Italian Sito archeologico

Un sito archeologico è un luogo (o un gruppo di luoghi) in cui si conservano tracce dell'attività umana del passato - sia preistorico, storico o contemporaneo - e che è o è stato indagato attraverso l'impiego di metodologie archeologiche.

Source: Sito archeologico

Japanese 遺跡

遺跡(いせき、Site)は、

古い時代に建てられた建物、工作物や歴史的事件があったためになんらかの痕跡が残されている場所。古跡。旧跡。

過去の人間の営みの跡が残されている場所。

「ゆいせき」と読み、日本の中世においては過去の人物が残した所領や地位、財産を指す。→遺跡 (中世)本項では、2.について詳述する。

遺跡(いせき)とは、過去の人々の生活の痕跡がまとまって面的に残存しているもの、および工作物、建築物、土木構造物の単体の痕跡、施設の痕跡、もしくはそれらが集まって一体になっているものを指している。内容からみれば、お互いに関連しあう遺構の集合、遺構とそれにともなう遺物が一体となって過去の痕跡として残存しているものを指す。以前は遺蹟と表記した。考古学の主要な研究対象として知られる遺跡については、とくに考古遺跡(こうこいせき、Archaeological site)と呼ぶ場合がある。

Source: 遺跡

Korean 유적

유적(遺蹟)은 과거 인류가 남긴 잔존물로, 형태가 크며 위치를 변경시킬 수 없는 신전, 고분, 주거지, 거석기념물 등을 가리킨다.

Source: 유적

Dutch Site (archeologie)

Een site is in de archeologie een plaats waar bewijs van menselijke activiteiten uit het verleden bewaard is gebleven (prehistorisch, historisch of hedendaags) en onderzocht is of kan worden met behulp van de discipline archeologie. Het bevat voorwerpen die op die plek voor het laatst gebruikt zijn. Sites kunnen variëren van die met weinig of geen overblijfselen boven de grond tot zichtbare gebouwen en andere structuren.

Source: Site (archeologie)

Polish Stanowisko archeologiczne

Stanowisko archeologiczne – każdy ślad materialnej działalności ludzkiej w przeszłości. Terminem tym określa się zwarty, oddzielony od innych podobnych, wycinek przestrzeni, w obrębie którego występują źródła archeologiczne wraz z otaczającym je kontekstem.

Source: Stanowisko archeologiczne

Portuguese Sítio arqueológico

O Sítio Arqueológico está localizado em área particular, mas está aberto à visitação mediante pagamento de uma pequena taxa, já que, apesar da importância cultural, não recebe apoio governamental. Através de uma visita guiada, os visitantes podem admirar as pinturas pelos paredões de pedras, além das belas paisagens da Serra da Conceição.

Sítio arqueológico, local arqueológico ou estação arqueológica é um local ou grupo de locais - cujas áreas e delimitações nem sempre se podem definir com precisão - onde ficaram preservados testemunhos e evidências de atividades do passado histórico, seja, esse, pré-histórico ou não. A expressão "sítio arqueológico" atrela-se geralmente ao local onde ficam ou ficaram preservados artefatos, construções ou outras evidências de atividades humanas, ocorridas num passado recente, distante ou mesmo remoto. Os sítios arqueológicos mais conhecidos correspondem a cidades, templos, cemitérios e túmulos antigos soterrados em várias partes do mundo. No Brasil, esses locais são protegidos por lei e é crime destruí-los.Se o foco de estudo não atrelar-se à história do homem e às suas atividades mas sim ao estudo da evolução da vida na Terra, as correspondentes áreas de pesquisa em campo são então denominadas sítios paleontológicos. Os sítios paleontológicos são, assim, áreas que historicamente mostraram-se propícias à formação e preservação de fósseis. Com base nos fósseis coletados em dispersos sítios paleontológicos ao longo do globo, com alguns remontando ao éon arqueano, é possível construir um cenário elaborado da evolução da vida no planeta ao longo de sua existência.Pela definição, os sítios arqueológicos podem ser considerados como uma subclasse dos sítios paleontológicos, os primeiros geralmente também abrigando fósseis humanos. Os mais antigos remontam contudo, quando muito, ao mioceno.[carece de fontes?]

Source: Sítio arqueológico

Romanian Sit arheologic

Un sit arheologic este un teren, care cuprinde vestigii arheologice, ce reprezintă habitatul uman din diferite etape ale evoluției sale, cuprinzând structuri arhitecturale, urbanistice, tehnice, amenajări, precum și alte urme ale civilizației umane, în contextul natural, la suprafața solului sau sub acesta, identificate prin metode arheologice, informații documentare sau alte metode și care a fost sau poate fi investigat științific.

Conform legii, în România proprietarii unui teren nu au dreptul să împiedice acccesul la un sit arheologic descoperit pe terenul lor, dar sunt îndreptățiți la plata unor despăgubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care fac obiectul săpăturilor arheologice, pentru perioada în care se desfășoară acestea și sunt scutiți de plata impozitului pe terenul agricol pentru suprafețele afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării acestora.

Source: Sit arheologic

Russian Археологический памятник

Археологический памятник — объект материальной культуры, несущий в себе определённый объём информации о прошлом.

Археологам чаще всего неизвестно, как называли то или иное поселение или могильник его создатели. Наименованием для археологического памятника становится ближайший устойчивый топоним [название географического объекта − горы, реки или населённого пункта].

Археологическим источником памятник становится после проведения должным образом раскопок со строгим соблюдением методики. У каждого вида памятников есть своя специфика, обусловленная видом и особенностями памятника.

Source: Археологический памятник

Slovak Archeologická lokalita

Archeologická lokalita alebo archeologické nálezisko je zemepisne určené miesto, kde sa vyskytuje určitý archeologický nález.

Medzi archeologické lokality môžu patriť:

sídlisko

pohrebisko

kultovné a posvätné okrsky

miesta vojenských stretnutí

a ďalšie miesta poznačené ľudskou činnosťou

Source: Archeologická lokalita

Serbian Археолошко налазиште

Археолошко налазиште или локалитет је место људске активности моја се може сагледати у концентрацији артефаката и одбачених сировина. Сви налази са једног локалитета посматрају се у оквиру шире културне целине (културне групе или комплекса), у циљу анализе људске активности тога поднебља.

Проучавање локалитета не може открити више од једног аспекта друштвеног понашања. За ширу интерпретацију узима се у обзир целокупна територија на којој је група функционисала. Територија годишњег домета (хоме ранге), укључује територију на коју је заједница настањивала и на којој се кретала током једног временског периода.

Територија обухвата станишта, који могу бити: сезонска, транзитна, оставе и сл.

У мобилним заједницама разликујемо станишта на отвореном и пећинска станишта. Кратке фазе окупације на локалитету дефинишу се преко распореда артефаката и костију унутар и око непокретних структура, да би се уочило постојање устаљених шема. Овим се бави део археологије који се назива етноархеологија.

Source: Археолошко налазиште

Swedish Arkeologisk lokal

En arkeologisk lokal är en plats där en fornlämning påträffats. Begreppet "arkeologisk lokal" innefattar såväl platser som undersökts närmare vid en arkeologisk utgrävning, som platser som påträffats vid arkeologisk inventering och vars innehåll därför inte ännu är känt.

Vidare kan begreppet användas både om monumentala lämningar, väl synliga för alla, till exempel en dös eller om platser som kan betraktas som oansenliga vid första påsynen. Detta gäller ofta till exempel boplatser från stenåldern som enligt antikvariskt språkbruk inte har någon "synlig utbredning".

En plats där endast något enstaka fornfynd, till exempel en stenyxa i en åker, påträffats benämns vanligen fyndplats. Om flera artefakter nedlagts tillsammans under vad som kan antas vara samma tid benämns fyndet "depåfynd".

Source: Arkeologisk lokal

Ukrainian Пам'ятка археології

Па́м'ятка археоло́гії — матеріальні залишки людської діяльності, що збереглися на поверхні землі, під землею або під водою і є об'єктом археологічних досліджень. Пам'ятки археології — речові джерела, що висвітлюють минуле людського суспільства. Велике значення пам'ятки археології мають для вивчення найдавнішого дописемного періоду людства, коли вони є єдиними історичними джерелами. До основних пам'яток археології належать: місця поселення (стоянки, городища, селища) й окремі житла, господарські споруди, залишки фортець і міст, могильники й окремі поховання, надмогильні й культові споруди, скарби, знаряддя праці та інші давні вироби, малюнки й написи на скелях і окремих каменях тощо.

Згідно з Законом України «Про охорону культурної спадщини» археологічними об'єктами культурної спадщини називають рештки життєдіяльності людини (нерухомі об'єкти культурної спадщини: городища, кургани, залишки стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильники, культові місця та споруди, їх залишки чи руїни, мегаліти, печери, наскельні зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх битв, а також пов'язані з ними рухомі предмети), що містяться під земною поверхнею та під водою і є невідтворним джерелом інформації про зародження і розвиток цивілізації.

В Україні пам'ятки археології перебувають під охороною держави. На них поширюються чинність закону «Про охорону культурної спадщини», прийнятого у 2000 році Верховною Радою України.

Source: Пам'ятка археології

Chenese 遺蹟

遺跡,又稱遗址,是古代人類遺留下來的建築物遺址與生活環境的遺址,属于考古学概念。例如:古代皇宮、陵墓、萬里長城、金字塔、神社、寺廟、帕德嫩神廟等。

Source: 遺蹟

Referenced from

instance ofQianling Mausoleum
instance ofSelinunte
instance ofInsula Romana
instance ofChurch of San Gaetano alle Grotte
instance ofTemenos of Dionysos
instance ofFlavian Palace
instance ofStoa of Eumenes
instance ofGyeongju Historic Areas
instance ofHierapolis
instance ofAni
instance ofGorham's Cave
instance ofCaernarfon Castle
instance ofNeapolis
instance ofDougga
instance ofDelphi
instance ofTynemouth Iron Age and Romano-British settlements, monasteries, site of lighthouse, cross, motte, enclosure and artillery castle
instance ofTianlongshan Grottoes
instance ofNemausus
instance ofForum Iulii
instance ofBelvoir Fortress
instance ofHabitation de Québec
instance ofKa Lae
instance ofAjloun
instance ofRuins of castle and eleventh century church
instance ofAuditorium of Maecenas
instance ofMedieval merchant's house and associated deposits at 58 French Street
instance ofStarved Rock State Park
instance ofCabu Abbas
instance ofHariharalaya
instance ofFilitosa
instance oflost cities of Latium
instance ofAberystwyth Castle
instance ofCalleva Atrebatum
instance ofPuente romano
instance ofZona Arqueológica
instance ofSt. Paul's Catacombs
instance ofRegia
instance ofDead Cities
instance ofBrixia
instance ofGibil Gabib
instance ofhypogeum of Torre del Ram
instance ofStentinello
instance ofDomus Augustana
instance ofPyramid of Cestius
instance ofChampasak cultural landscape
instance ofCuria Julia
instance ofPevensey Castle
instance ofLaodicea on the Lycus
instance ofPorolissum
instance ofTel Hazor
instance ofKamyana Mohyla
instance ofSexaginta Prista
instance ofHerod's Gate
instance ofWestern Wall
instance ofPula Arena
instance ofTemple of Augustus
instance ofSkotino cave
instance ofLyctus
instance ofPlovdiv Roman Stadium
instance ofCava d’Ispica
instance ofShumen fortress
instance ofNymphaeum (near Kriterion)
instance ofWalls of Timoleon
instance ofVillaggio bizantino Canalotto
instance ofTlatelolco
instance ofScythian Neapolis
instance ofBedford Castle
instance ofColonna Pizzuta
instance ofPyramid of Khafre
instance ofNewcastle Emlyn Castle
instance ofKalbak-Tash
instance ofPalatine Hill
instance ofMuryōkō-in Ato
instance ofNecropolis Banditaccia
instance ofRoman amphitheatre of Durrës
instance ofDenbigh Castle
instance ofOrford Castle
instance ofForo Siracusano
instance ofGreek Dockyard
instance ofAncient Theatre of Epidaurus
instance ofMorgantina
instance ofAkrai
instance ofMorozvizd
instance ofTemple of Olympian Zeus (Syracuse)
instance ofGrotta di Ciccio Felice
instance ofVilla romana
instance ofCava dei servi
instance ofBungay Castle
instance ofPiazza San Bartolomeo
instance ofArco di Riccardo
instance ofDin Lligwy
instance ofHaluza
instance ofMontagna di Marzo
instance ofMegali Magoula
instance ofPeripatos (Akropolis)
instance ofTerme di Dafne
instance ofVilla of the Papyri
instance ofWiang Kum Kam
instance ofUffington White Horse
instance ofEd-Dur
af argeologiese terreinar موقع أثريarz موقع اثرىast xacimientu arqueolóxicuaz arxeoloji əraziba археологик урынbe археалагічнае месцаbe-tarask археалягічны помнікbg археологически обектbho पुरतत्व स्थलbn প্রত্নস্থলca jaciment arqueològiccs archeologická lokalitacsb Archeòlogòwi môlcy safle archaeolegolda arkæologisk områdede archäologische Stättediq Sita arkeolocikel αρχαιολογική θέσηen-ca Archaeological siteeo arkeologia lokoes yacimiento arqueológicoet muistiseu arkeologia aztarnategifa منطقه باستانیfi arkeologinen kohdefr site archéologiquefy Argeologyske opgravingga suíomh seandálaíochtagl Sitio arqueolóxicogu પુરાતત્ત્વીય સ્થળhe אתר ארכאולוגיhi पुरातत्व स्थलhr arheološko nalazištehsb archeologiska městnosćhu régészeti lelőhelyhy հնագիտական հուշարձանia sito archeologicid situs arkeologiit sito archeologicoja 遺跡ka არქეოლოგიური ძეგლიkk Археологиялық ескерткіштерko 유적지ky Археологиялык эстеликтерlb archeologesch Plazlt Archeologinė vietalv arheoloģiskais piemineklismk археолошко наоѓалиштеml പുരാവസ്തു കേന്ദ്രംmr पुरातत्व स्थळms tapak arkeologinb arkeologisk funnstednds archäoloogsche Steednl archeologische vindplaatsoc sit arqueologicor ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ଵିକ ସ୍ଥାନpl stanowisko archeologicznept sítio arqueológicopt-br sítio arqueológicoro sit arheologicru археологическое местоsah Археология мэҥэлэрэscn situ archiulòggicusd قديم آثارن جو ماڳsh arheološko nalazištesi පුරාවිද්‍යා අඩවිsk Archeologická lokalitasl arheološko najdiščesq vend arkeologjiksr археолошко налазиштеsr-ec Археолошко налазиштеsr-el Arheološko nalazištesv arkeologisk lokalta தொல்லியல் களம்te పురాతత్వ ప్రదేశంth โบราณสถานtr arkeolojik situk місце розкопокur آثاریاتی مقامvec sito archeołòzegovi di chỉzh 遺跡zh-hans 遗迹zh-hant 遺跡zh-hk 遺跡zh-tw 遺跡
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 07:09:25