architectural structure

human-designed and -made structure

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Structures

Wikipedia

Czech Stavba

Pojem stavba podle českého stavebního zákona (SZ):

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.

Pokud se v SZ používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby.

Změnou dokončené stavby je

nástavba, kterou se stavba zvyšuje,

přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou,

stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.Jako stavba se označuje také stavební dílo v době provádění. Stavbu může provádět stavebník stavějící svépomocí nebo stavební podnikatel.

Source: Stavba

German Bauwerk

Ein Bauwerk (in der Schweiz auch eine Baute) ist eine von Menschen errichtete Konstruktion, die nur schwer lösbar mit dem Untergrund verbunden ist oder zumindest in ruhendem Kontakt mit ihm steht.

Der Begriff wird in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich abgegrenzt. Die Abgrenzung zu beweglichen Sachen und anderen Objekten, die nicht als Bauwerke zählen, ist nicht immer ganz eindeutig.

Relativ unstrittig als Bauwerke gelten vom Menschen errichtete Objekte, die (meist auf einem Grundstück) fest und dauerhaft, daher schwer lösbar mit dem Untergrund verbunden (mit dem Untergrund wie verwachsen) und somit unbeweglich sind. Daher zählen diese Bauwerke zu den Immobilien. Das schließt auch Bauwerke ein, die bedingt durch ihre Nutzung bewegliche oder sich bewegende Bauwerksteile haben (z. B. Drehrestaurant, Drehhaus, Schiffshebewerk, nicht temporäre Achterbahn usw.).

Darüber hinaus wird bei temporären und translozierbaren Objekten mit ähnlichen Anwendungen bzw. Funktionen (wie sie Bauwerke oft haben) teilweise von „temporären Bauten“, „Behelfsbauten“ bzw. von „fliegenden Bauten“ gesprochen. Diese werden im Alltagsbewusstsein aber oft nicht als Bauwerke wahrgenommen. Die Übergänge sind oft fließend. So wurde beispielsweise der Fall eines von der Potsdamer Stadtverwaltung zum Bauwerk erklärten Stapel Kaminholz überregional bekannt.Gebäude ist ein Unterbegriff von Bauwerk (siehe Abschnitt Funktion).

Im deutschen Baurecht fallen Bauwerke unter den Oberbegriff der baulichen Anlagen, der in den jeweiligen Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer definiert ist und zu denen in der Regel auch Landschaftsbestandteile wie Aufschüttungen und Abgrabungen gezählt werden.

Source: Bauwerk

Hebrew מבנה אדריכלי

באדריכלות מבנה הוא כל גוף גדול מעשה ידי אדם המקובע אל האדמה ונוצר כתוצאה מבנייה.

במדינת ישראל מגדיר חוק התכנון והבניה "בניין" כ-

כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי ביטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות -

(1) כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע;

(2) קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או תוחמים, או מיועדים לגדור, או לתחום, שטח קרקע או חלל;עם זאת, השימוש הלשוני במילה "מבנה" בהקשר האדריכלי כולל אף מבנה שאינו מקובע אל האדמה, כגון בית נייד, הנבנה מחלקים טרומיים ומובל אל המקום בו נעשה בו שימוש, ויכול להיות מועתק לאחר מכן למקום אחר, ואף "קרוואן" (Motorhome) שאינו מקובע כלל אל הקרקע, והוא בבחינת קרונית מגורים המחוברת למוביל מנועי, ומשמשת לטיולים, או אף למגורים במקרים מסוימים.

Source: מבנה אדריכלי

Croatian Građevine

Građevina je ostvarenje građevinske tehnike. Građevina obično zauzima stalno tj. fiksno mjesto na zemlji isto kao i druge prirodne tvorevine. Na taj način građevine nadopunjuju i mijenjaju krajolik na zemlji. Ljudi su izgradili mnoštvo građevinskih objekata u koje spadaju i zgrade čije veće ili manje skupine tvore sela, naselja i gradove. Isti su povezani čitavom mrežom cesta i željezničkih pruga na kojima su prirodne zapreke savladavane mostovima i tunelima. Ljudi su uredili mnoga pristaništa na obalama, regulirali rijeke, doveli vodu u bezvodne krajeve, stvorili umjetna jezera (akumulacije), prokopima spojili mora i oceane i td... Takvim djelima ljudi nadopunjuju i mijenjaju prirodu u svoju korist. Takva djela nazivamo građevinskim objektima. Građevinski objekti su plod građevinske tehnike.

Povezanost građevina sa tlom tj. njihovo fiksno mjesto na zemlji je glavna karakteristika po kojoj se djela građevinske tehnike bitno razlikuju od djela drugih grana tehnike. Građevine su npr. telegrafski stup i neboder i vodovod i autocesta. Građevina nije ni lokomotiva, ni čamac ni avion, pa ni tamburica premda se i te tvorevine grade.Građevina je objekt na zemlji određene lokacije koji se sastoji od građevinskog dijela i ugrađene opreme, a zajedno čine tehničko tehnološku cjelinu.Dio građevine je njezin segment koji može zasebno funkcionirati i kao segment predstavlja zasebnu tehničko tehnološku cjelinu.

Source: Građevine

Japanese 構造物

構造物(こうぞうぶつ)とは、道路、ビル、ダム、堤防などのように複数の材料や部材などから構成され、基礎などにより重量を支えられた構造で造作されたもの。

空港、高速道路、高層ビル、駅、港湾などのようにコンクリート構造で作られたコンクリート構造物、鋼橋、工場、その他の鉄骨建造物などのように主要な部材が鋼材である鋼構造物、堤防、盛土、土手などのように土を使用した土構造物など、使用する材質によっていくつかに分類される。建築を除外した土木工学で扱う構造物は特に土木構造物と呼ばれることがある。

「土木・建築にかかる設計の基本」(国土交通省)[1] (PDF) では、構造物とは、「目的とする機能を持ち、作用に対して抵抗することを意図として人為的に構築されるもの」としている。

Source: 構造物

Korean 구조물

구조물(構造物)은 도로, 빌딩, 댐, 제방 등처럼 여러 재료 및 부재 등으로 구성되며, 기초 등으로 무게를 지탱한 구조로 제작한 것을 말한다. 공항, 고속도로, 고층 빌딩, 주차장, 항만 등과 같이 콘크리트 구조로 만들어진 콘크리트 구조물, 공장, 기타 철골 구조물 등과 같이 주요 부재가 강재인 구조물, 제방 등과 같이 흙을 사용한 흙 구조물 등 사용하는 재질에 따라 여러 가지로 분류되기도 한다. 건축 공학에서 취급하는 구조물을 건축 구조물, 건축을 제외한 토목 공학에서 취급 구조물은 특히 토목 구조물이라고 할 수 있다.

Source: 구조물

Polish Budowla

Budowla – obiekt, który został wybudowany.

Polska ustawa dotycząca prawa budowlanego z zakresu obiektów zwanych budowlami wyłącza budynki.

Budowlami są m.in.:

wszelkiego rodzaju budynki

lotnisko

budowla (wybudowana płyta lotniska),

zespół budowli (płyta lotniska, wieża lotniska, terminal itp.),

miejsce (np. łąka) wyznaczone do lądowania maszyn latających.

droga

linia kolejowa

przejazd kolejowo-drogowy

most

wiadukt

estakada

tunel

przepust

sieć techniczna

sieci uzbrojenia terenu

maszt

konstrukcje oporowe, jak mur oporowy (ściana oporowa)

śluza

zapora

jaz

wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,

budowle ziemne obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne (np. tamy)

zbiornik

wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne (w tym kominy przemysłowe i chłodnie kominowe)

oczyszczalnia ścieków

składowisko odpadów

stacja uzdatniania wody

nadziemne i podziemne przejście dla pieszych

budowla sportowa

cmentarz

pomnik

części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń)

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową

elektrownia wiatrowa

Source: Budowla

Romanian Structură (arhitectură)

Prin structură sau structură arhitecturală se înțelege orice construcție fixă, imobilă, realizată de oameni care este de sine stătătoare.

Unele din aceste structuri sunt permanent folosibile și locuibile, așa cum sunt clădirile, care sunt destinate uzului uman permanent, dar există și altele, care deși continuu folosibile, precum podurile, barajele, stâlpii de susținere, antenele de radio și televiziune, nu sunt de fapt locuibile.

Alte structuri sunt temporare, fiind construite pentru scopuri limitate în timp, având statutul de construcții și structuri efemere. Printre acestea se numără structuri realizate pentru desfășurarea de evenimente sportive și culturale, târguri, întâlniri de afaceri și / sau alte scopuri. În aceste cazuri, durabilitatea este un factor ne-esențial, astfel de structuri având manevrabilitatea și funcționalitatea corturilor.

Source: Structură (arhitectură)

Russian Сооружение

Сооруже́ние — объёмная, плоскостная или линейная строительная система, имеющая наземную, надземную и (или) подземную части, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Приложение А к СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» определяет сооружение как результат строительной деятельности для осуществления определённых потребительских функций.

В научно-технической литературе по строительству термин «сооружение» используется также в узком смысле, в значении «строительное сооружение, которое не является зданием», например:

инженерно-технические сооружения (мосты, плотины, мачты, радио- и телебашни, тоннели, сооружения метрополитена, фортификационные сооружения);

мемориальные сооружения (памятники, мемориальные пирамиды и обелиски);

архитектурные сооружения (аркады, колоннады, обелиски)

и многие другие.

В соответствии с п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации сооружения являются объектами капитального строительства.

Сооружением является объект со всеми его устройствами. Например, плотина как сооружение включает в себя тело плотины, фильтры и дренажи, шпунты и другое. Мост как сооружение включает пролетное строение, опоры, мостовое полотно с настилом. Разнородные элементы составляют одно сооружение, если они объединены общим функциональным назначением. Так, стадионы включают все площадки, созданные в соответствии с их назначением.

Source: Сооружение

Slovak Stavba (budova)

Stavba je vo všeobecnosti ľuďmi cielene vytvorený objekt zložený z viac než jedného prvku (obyčajne permanentne fixovaný do zeme), sprostredkovávajúci jeden alebo viac aspektov prostredia (pozri aj konštrukcia a stavba (činnosť)).

Stavby môžu byť jednoduché, ako napr. osamelá strecha poskytujúca ochranu pred dažďom pre jednotlivca, alebo komplexné, ako napr. nemocnica s regulovanou teplotou, vetraním, svetlom, obsahom plynov, pohybom baktérií, prúdením častíc, tlakom a pohybom ľudí aj ich aktivitami.

Návrh konštrukcie a fungovania stavieb je starý ako samotné ľudstvo. Architekti v súčasnosti navrhujú väčšinu veľkých stavieb v tíme s veľkým počtom špecializovaných inžinierov. Malé rezidenčné stavby zvyčajne nevyžadujú extenzívnu prácu architektov alebo inžinierov.

Source: Stavba (budova)

Serbian Грађевина

Грађевина је остварење грађевинске технике самостална је и највећим делом непокретна конструкција (направа) коју је саградио човек и која служи за људске делатности, заштиту, боравак и сл. Главна подела грађевина је на:

високоградњу (зградарство) и

нискоградњу (путеви, мостови, бране итд.).Грађевина која је намењена за становање зове се кућа или стамбена зграда. Једина врста грађевина код којих је већи део у покрету су покретни мостови, те се они могу сматрати прелазом између грађевине и машине.

Source: Грађевина

Swedish Byggnadsverk

Byggnadsverk eller arkitektonisk struktur är ett fristående, orörligt, utomhuskonstruerat objekt. Strukturen kan vara såväl tillfällig som permanent.

I SS-ISO 12006-2:2015 definieras byggnadsverk som självständig enhet i byggd miljö med karakteristisk form och rumslig struktur, avsedd att stödja minst en funktion eller verksamhet. I den svenska tillämpningen av standarden -- CoClass -- delas byggnadsverk in i två övergripande typer: byggnad (byggnadsverk med uppbyggt tak) och anläggning (byggnadsverk som inte är en byggnad).

De arkitektoniska verken kan vara byggnader och byggnadsverk som inte är byggnader. Exempel på det första är bostadshus, stadshus, bibliotek och skyskrapor. Exempel på det andra är broar, monument/minnesmärken, dammar, väderkvarnar och utsiktstorn/brandtorn. En heltäckande klassifikation ges av CoClass.

Reglerna som omgärdar byggnadsverk skiljer sig mellan olika länder i världen, liksom definitionerna av byggnadsverk eller arkitektonisk struktur.

Source: Byggnadsverk

Ukrainian Споруда

Спору́да — нерухома штучна структура (конструкція, також будівля) порівняно великого розміру.

Споруда — будівельна система, пов'язана з землею, яку створено з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання шляхом виконання будівельно-монтажних робіт.

Інженерні споруди — це об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з опорних та, в окремих випадках, обгороджувальних конструкцій, які призначено для виконання виробничих процесів різних видів: розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів (дамби, тунелі, естакади, мости тощо).

Source: Споруда

Chenese 建築結構

建築結構系統(Architectural structure),是建築學對各種結構形式的稱謂,一般而言還包含這些結構形式涵蓋或衍生的行為。結構系統在建築領域的功能,是不同於土木工程或機械工程等領域上的,因為建築有其藝術意義,所以需由建築美學為出發點,結構系統係輔助達成美學目的的元素,同時兼具力學功用;但亦有許多出色的建築案例,是由於力學原理的和諧性,進而導引出建築設計的概念;所以結合美學與力學,為建築與結構之共同目標。

建筑结构系统是建筑设计得以实现的基础和前提,是建筑产品得以存在的先决条件。但是其表现形式往往淡出人们的视线之外。因为其功能单一,思维简单是人们的普遍看法,但要具体实施需要很深厚的专业技术基础。自然领导和管理部门是不够重视的,因此从事建筑结构的人员往往都是无名英雄。

Source: 建築結構

Referenced from

instance ofIndependence Memorial Hall
instance ofNeedham Market railway station
instance ofCooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
instance ofCaffè San Marco
instance ofWall of the Farmers-General
instance ofHouse of Soviets
instance ofSt. Pölten synagogue
instance ofLinlithgow Palace, Peel and Royal Park
instance ofCrossraguel Abbey
instance ofStrudlhofstiege
instance ofShah-i-Zinda
instance ofEyüp Sultan Mosque
instance ofWohnhaus
instance ofZhudong Timber Industry Exhibition Hall
instance ofPalacio Taranco
instance ofKildalton Church, church, High Cross, and cross 60m NE of
instance ofNairn Street Cottage
instance ofFour Courts
instance ofCidade das Artes
instance ofSkye Museum of Island Life
instance ofSan Michele a Ripa
instance ofCityCenter
instance ofPapaverhof
instance ofUdupi Sri Krishna Matha
instance ofRoyal Citadel, Plymouth
instance ofScience Centre Singapore
instance ofChurch of the Saint Saviour, Ufa
instance ofSofia Synagogue
instance ofEmirgan Park
instance ofSutro Baths
instance ofOld Government Buildings, Wellington
instance ofAlexander Nevsky Cathedral
instance ofKranhaus
instance ofDamascus Gate
instance ofJaffa Gate
instance ofHerod's Gate
instance ofGolden Gate
instance ofCrimea Memorial Church
instance ofOld City Town Hall, Szczecin
instance ofBasilica Cistern
instance ofElectric substation, Fontanka Embankment, 3a
instance ofOmsk Arena
instance ofRussia-Bashkir Monument of Friendship
instance ofCathedral of the Theotokos of the Sign
instance ofKaraite synagogue
instance ofVasil Levski Museum, Lovech
instance ofCathedral of the Theotokos of Korsun
instance ofOld High St Stephen's
instance ofBeloselsky-Belozersky Palace
instance ofMuseum of London
instance ofPfarrkirche
instance ofSchleuse Hausen
instance ofStaustufe Riedenburg
instance ofHouse of Citizen-Memorial Hall of Attendance
instance ofMaisons Hanssens
instance ofChurch of Saint Peter and Paul in Novaya Basmannaya Sloboda
instance ofVeste Niederhaus
instance ofKlimt-Villa
instance ofTajbeg Palace
instance ofSchleuse Strullendorf
instance ofEdificio Ciudadela
instance ofAm Eichberg 41
instance ofChurch of Saint Michael in Ovchinniki
instance ofHoly Trinity Church
instance ofRömermuseum Wien
instance ofHotel Montana, Luzern
instance ofNovi Sad Synagogue
instance ofHoly Trinity Church in Troitskaya Sloboda
instance ofMarienkirche (Königsberg, Bavaria)
instance ofTour des Prisons, Neuchâtel
instance ofSt. Peter und Paul
instance ofSt. Jakobus
instance ofRathaus Herborn
instance ofKirche
instance ofSchleuse Forchheim
instance ofSchlossruine
instance ofManfeild Autocourse
instance ofStadtturm Straubing
instance ofThe Folly Arch
instance ofKubicki Arcades
instance ofKamšt
instance ofEvangelisch-lutherische Pfarrkirche St. Bartholomäus (Marktredwitz)
instance ofWaldspirale
instance ofKalvarienberg Füssen
instance ofLietzenburg
instance ofCentro per l'arte contemporanea Luigi Pecci
instance ofLongwave radio mast Hellissandur
instance ofCathedral of the Dormition at Uspensky Convent
instance ofNaaierstraat 6, Gouda
instance ofChurch of the Lesser Ascension, Moscow
instance ofSaint Sergius of Radonezh church in Ufa
instance ofChurch of Peter and Paul in Lefortovo
instance ofRathaus
instance ofChurch of the Dormition of the Theotokos in Putinki
instance ofFormer Tangrong Brick Kiln
subclass ofrest area
instance ofBeli dvor
instance ofBelgrade Synagogue
subclass ofplace of worship
instance ofFarglory Ocean Park
af argitektoniese struktuurar هيكل معماريast estructura arquiteutónicaaz memarlıq strukturuba ҡоролмаbe збудаваннеbe-tarask збудаваньнеbg архитектурна структураca estructura arquitectònicacs stavbacv Хапавcy adeiladwaith pensaernïolda bygningsværkde Bauwerkde-ch Bauwerkel αρχιτεκτονική κατασκευήen-ca Architectural structureeo arkitektura strukturoes estructura arquitectónicaet ehitiseu egitura arkitektonikofa سازه (ساختمان)fi arkkitehtoninen rakennefr structure architecturalega struchtúr ailtireachtagsw Bauwärchgu સ્થાપત્યવાળું માળખુંhe מבנה אדריכליhr građevinahsb twarjenjehu építményhy կառույցhyw կառոյցid struktur arsitekturis Mannvirkiit struttura architettonicaja 構造物ka ნაშენიkk Ғимаратkn ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ರಚನೆko 구조물kw nas bennsernethlb Bauwierklt architektūrinė struktūraltg statnelv arhitektūras struktūramk градбаml വാസ്തുവിധാനംmn Барилгаms struktur seni binamyv вачкамкаnb byggverknds Bowarknl bouwwerknn byggverkoc estructurapl budowlapt estrutura arquitetónicapt-br estrutura arquitetônicaro structurăru сооружениеscn struttura architittònicasco airchitectural structursh građevinask Stavbasl arhitekturni objektsq strukturë arkitekturoresr грађевинаsr-ec грађевинаsr-el građevinasv byggnadsverktg сохторth โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมtr mimari yapıtt корылмаtt-cyrl корылмаtt-latn qorılmauk спорудаur معماری ڈھانچہvec strutura architetònegavi công trình kiến trúcyue 建築結構zh 建築結構zh-hans 建筑结构zh-hant 建築結構zh-hk 建築結構zh-mo 建築結構zh-my 建筑结构zh-sg 建筑物zh-tw 建築結構
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 07:09:13