Stradom

File:KościółŚw.Agnieszki-Fasada-WidokZUlicyDietla-POL, Kraków.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Stradom

Geographical coordinates: 50.0533 19.9392

Wikipedia

English translation from Polish

Stradom is an area of Kraków that is part of District I of the Old Town. Formerly it was a southern suburb of Kraków, situated between the plantation line and the trough of the Old Vistula River. The border of Stradomy to the west, south and east was formed by the knee of the Vistula River separating it from Kazimierz (today's Dietlowskie plants), and to the north it relates to the Ore Mountains. It was a wetland area and often undergoing flooding through the Vistula River.

Today, both the main axis and the transport route of Stradomia is Stradomska Street.

In 1994, Stradom, along with the Old Town, Wawel, Kazimierz, Sand, Podgórz and Nowy Świat, was declared a Monument of History.

Source: Stradom (Kraków)

German Stradom

Stradom ist ein Stadtteil der Großstadt Krakau in Polen. Es gehört zum Stadtbezirk 1 Altstadt. Die ehemalige Vorstadt an der Weichsel wurde 1792 eingemeindet.

Das Gebiet von Stradom steht seit 1934 als Ensemble unter Denkmalschutz. Es ist Teil des UNESCO-Welterbes „Historisches Zentrum von Krakau“ und des polnischen Geschichtsdenkmals (Pomnik historii) „Historischer Stadtkomplex“.

Source: Stradom

Polish Stradom (Kraków)

Stradom – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy I Stare Miasto. Dawniej był południowym przedmieściem Krakowa, położonym pomiędzy linią plantacyjną a korytem Starej Wisły. Granicę Stradomia od zachodu, południa i wschodu tworzyło kolano Wisły oddzielające go od Kazimierza (dzisiejsze planty Dietlowskie), od północy zaś odnoga Rudawy. Był to teren podmokły i często ulegający zalewom przez Wisłę.

Obecnie zarówno główną osią, jak i szlakiem komunikacyjnym Stradomia jest ulica Stradomska.

W 1994 roku Stradom wraz ze Starym Miastem, Wawelem, Kazimierzem, Piaskiem, Podgórzem i Nowym Światem został uznany za Pomnik historii.

Source: Stradom (Kraków)

zh 史塔登
Image source:
Wikimedia Commons CC BY 4.0 by Mach240390
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 03:41:57