Manor in Pleszów

File:Kirchmayer's Manor, 4 Suchy Jar street, Pleszow, Nowa Huta, Krakow, Poland.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Manor in Pleszów

Geographical coordinates: 50.0678 20.108

Wikipedia

English translation from Polish

The Kirchmayer Palace in Pleszów is a historic building, part of the farm complex located in the former village of Pleszów, now in Nowa Huta in the XVIII Quarter of Krakow at 4 Suchy Jar Street.

It was built on the site of the former, demolished Czartoryski Manor, the previous owners of the farm house. Built by Wincenty Kirchmayer in 1829 or 1831 in the Classical style. It was rebuilt c. 1905 by Kazimierz Osiecimsky-Hutten-Czapski. At the time, the tower was added in the western part of the building, which still houses the owner's coats of arms: Lubicz and Leliwa. The complex also includes a terraced park with its original pond system. Before World War II adapted for the needs of the orphanage and hospital for children.

Today, since 1992, it is the home of the Monar Association (NZOZ MONAR — Rehabilitation and Readaptation Centre in Krakow).

Source: Pałac Kirchmayerów w Pleszowie

Polish Pałac Kirchmayerów w Pleszowie

Pałac Kirchmayerów w Pleszowie – zabytkowy budynek, część założenia folwarcznego znajdującego się w dawnej wsi Pleszów, obecnie w Nowej Hucie w Dzielnicy XVIII Krakowa przy ul. Suchy Jar 4.

Powstał na miejscu dawnego, zburzonego dworu Czartoryskich, poprzednich właścicieli folwarku. Zbudowany przez Wincentego Kirchmayera w 1829 lub 1831 r. w stylu klasycystycznym. Przebudowany został ok. 1905 przez hr. Kazimierza Osiecimskiego-Hutten-Czapskiego. Dobudowano wówczas wieżę w zachodniej części budynku na której do dzisiaj znajdują się herby właściciela: Lubicz oraz Leliwa. W skład kompleksu wchodzi także park terasowy z pierwotnym systemem stawów. Przed II wojną światową dostosowany na potrzeby mieszczącego się tutaj sierocińca i szpitala dla dzieci.

Obecnie, od 1992 roku, jest to dom stowarzyszenia Monar (NZOZ MONAR – Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Krakowie).

Source: Pałac Kirchmayerów w Pleszowie

pl Pałac Kirchmayerów w Pleszowie (Kraków)
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Zygmunt Put Zetpe0202
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 03:38:32