Greek church in Eupatoria

church in Russia

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Greek church in Eupatoria

Geographical coordinates: 45.192706 33.374156

Wikipedia

English translation from Russian

The Church of St. Elijah (Church of St. Elias) is a Greek church consecrated in the name of the Holy Prophet Elijah, located on the very waterfront of Eupatoria; according to pre-revolutionary notions, it started to the west of it a new part of town. It belongs to Simferopol and Crimean Diocese of the Moscow Patriarchate.

The temple was built in 1911—1918 by the city architect A. L. Heinrich.

To the left of the entrance a commemorative plaque with the text: “Holy Martyr Eleazar (Spiridonov) Yevpatoria is celebrated in the face of the saints of the Council of New Martyrs and Confessors of the 20th century Russian. He was the first rector of St. Elias Church in 1919—1936.”

The Church of St. Elijah, along with the Juma Jami Mosque and the Nikolaev Cathedral, is one of the three most important architectural dominates of the city, their domes are an integral and most expressive part which opens up to Eupatoria from the sea side.

Source: Храм Святого Илии (Евпатория)

English translation from Ukrainian

Church of St. Elijah (Church of St. Elijah the Prophet) — Greek church, consecrated in the name of the Holy Prophet Elijah, located on the waterfront of Evpatoria; pre-revolutionary concepts, to the west of it began a new part of the city. It belongs to the Simferopol and Crimean diocese of the Moscow patriarchy.

The temple was built in 1911 - 1918 by the city architect A. L. Henry.

To the left of the entrance there is a memorial plaque with the text: “The Holy Martyr Eleazar (Spiridonov) Evpatoriysky glorified in the face of the Holy Cathedral of the New Martyrs and Mussels of the Russian XX century. It was explored by the first rector of the Holy Ilyinsky temple in 1919—1936”.

Church of St. Elijah, along with the mosque of Juma-Jami and St. Nicholas Cathedral is among the three most significant architectural dominants of the city, their domes are an integral and most expressive part of the view opened to Evpatoria from the sea.

Source: Храм святого Іллі (Євпаторія)

Polish Cerkiew św. Eliasza w Eupatorii

Cerkiew św. Eliasza – prawosławna cerkiew w Eupatorii, w jurysdykcji eparchii symferopolskiej i krymskiej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.

Cerkiew została wzniesiona na prośbę społeczności Greków wyznania prawosławnego zamieszkujących Eupatorię. W 1901 władze miejskie bezpłatnie przekazały na potrzeby budowy obiektu działkę budowlaną o powierzchni 600 sążni kwadratowych (2732.4 m²). Do 1907 powstał projekt obiektu przygotowany przez architekta miejskiego A. Gienricha. Świątynia miała być budowana początkowo wyłącznie za pieniądze pochodzące z datków wiernych. Z powodu niedostatecznych wpływów z tego źródła w 1908 F. Wasilkioti wystąpił w imieniu Greków w Dumie, prosząc o 5000 rubli dopłaty z funduszy państwowych. Gubernator Eupatorii zgodził się wpłacać tę sumę w ratach – 1000 rubli na rok – oraz przekazał 400 rubli i żyrandol jako osobisty wkład w budowę.

Mimo uzyskanego wsparcia finansowego środki zebrane na budowę nadal nie były wystarczające, co sprawiło, iż wznoszenie cerkwi trwało od czerwca 1911 do czerwca 1918 (30 czerwca 1918 miało miejsce poświęcenie budowli). Z powodu faktu, iż parafianie świątyni byli narodowości greckiej, władze bolszewickie w pierwszych latach po rewolucji październikowej zdecydowały nie zamykać świątyni. Z obiektu usunięto jedynie dzwony. W 1936 lokalne władze radzieckie zamknęły cerkiew, twierdząc, iż parafia nie jest w stanie utrzymywać jej w należytym stanie technicznym. W końcu lat 50 XX wieku w świątyni urządzono z nakazu KPZR salę gimnastyczną. Budynek został ponownie zaadaptowany na cele religijne po upadku ZSRR.

Według informacji podawanych przez eparchię symferopolską i krymską, w 1999 na szkle przykrywającym główną ikonę patrona świątyni, proroka Eliasza, w niewytłumaczalny sposób pojawiła się postać świętego.

Budynek reprezentuje styl neobizantyński. Został wzniesiony na planie krzyża, z kopułą na ośmiobocznym bębnie. Zewnętrznie zdobiony jest rzędami pilastrów, łuków, jego okna wypełniono witrażami. Główne wejście do obiektu prowadzi przez portal w formie łuku wspartego na dwóch półkolumnach. Od wschodu do głównej bryły obiektu przylega absyda. Dzwonnica cerkwi była obiektem wolno stojącym; została zniszczona z polecenia KPZR w latach 60 XX wieku i odbudowana po upadku ZSRR.

Source: Cerkiew św. Eliasza w Eupatorii

Russian Храм Святого Илии (Евпатория)

Храм Святого Илии (Храм Святого Ильи-пророка) — греческая церковь, освящённая во имя святого пророка Илии, находится на самой набережной Евпатории; по дореволюционным понятиям, к западу от неё начиналась новая часть города. Принадлежит Симферопольской и Крымской епархии Московской патриархии.

Храм построен в 1911—1918 гг. городским архитектором А. Л. Генрихом.

Слева от входа памятная доска с текстом: «Священномученик Елеазар (Спиридонов) Евпаторийский прославлен в лике святых Собора новомучеников и исповедников Российских XX в. Подвизался первым настоятелем Свято-Ильинского храма в 1919—1936 гг.».

Храм Святого Илии, наряду с мечетью Джума-Джами и Николаевским собором входит в число трёх наиболее значимых архитектурных доминант города, их купола — неотъемлемая и самая выразительная часть открывающегося на Евпаторию вида со стороны моря.

Source: Храм Святого Илии (Евпатория)

Ukrainian Храм святого Іллі (Євпаторія)

Храм Святого Іллі (Храм Святого Іллі-пророка) — грецька церква, освячена в ім'я святого пророка Іллі, знаходиться на самій набережній Євпаторії; за дореволюційними поняттями, на захід від неї починалася нова частина міста. Належить Сімферопольської і Кримської єпархії Московської патріархії.

Храм побудований в 1911 — 1918 рр. міським архітектором А. Л. Генріхом.

Зліва від входу пам'ятна дошка з текстом: «Священномученик Елеазар (Спиридонов) Евпаторийский прославлен в лике святых Собора новомучеников и исповедников Российских XX в. Подвизался первым настоятелем Свято-Ильинского храма в 1919—1936 гг.».

Храм Святого Іллі, поряд з мечеттю Джума-Джамі і Свято-Миколаївським собором входить до числа трьох найбільш значущих архітектурних домінант міста, їх куполи — невід'ємна і найвиразніша частина відкриваючогося на Євпаторію виду з боку моря.

Source: Храм святого Іллі (Євпаторія)

German translation from Ukrainian

Die Kirche des heiligen Elijah (Kirche des Heiligen Elija des Propheten) - Griechische Kirche, die im Namen des Heiligen Propheten Elija geweiht ist und sich an der Uferpromenade von Evpatoria befindet; vorrevolutionäre Konzepte begannen westlich ein neuer Teil der Stadt. Es gehört zur Diözese Simferopol und Krim des Moskauer Patriarchats.

Der Tempel wurde 1911 - 1918 vom Stadtarchitekten A. L. Henry erbaut.

Links vom Eingang befindet sich eine Gedenktafel mit dem Text: „Der Heilige Märtyrer Eleazar (Spiridonov) Evpatoriysky wurde angesichts der Heiligen Kathedrale der Neuen Märtyrer und Muscheln des russischen 20. Jahrhunderts verherrlicht. Es wurde 1919—1936 vom ersten Rektor des Heiligen Ilyinsky-Tempels erforscht“.

Die Kirche St. Elijah gehört zusammen mit der Moschee Juma-Jami und der St.-Nikolaus-Kathedrale zu den drei bedeutendsten architektonischen Dominanten der Stadt, ihre Kuppeln sind ein wesentlicher und ausdrucksvollster Bestandteil der Aussicht, die vom Meer aus nach Jewpatoria geöffnet wurde.

Source: Храм святого Іллі (Євпаторія)

Wikivoyage

Russian Греческий храм Святого Илии

Церковь возведена в 1911—1918 годах городским архитектором А. Л. Генрихом в греко-византийском стиле, поэтому план имеет вид креста. Стены — из пилёного ракушечника. Детали фасадов проработаны крупно и лаконично. Здание стоит на высоком цоколе, благодаря чему, невзирая на небольшие размеры, выглядит более внушительным. Купол покоится на восьмигранном барабане с гранями, заканчивающимися фронтоном. Украшением служат тонкие пилястры, полуциркульные арки и тройные окна с витражами. С восточной стороны — пятигранная апсида, главный вход оформлен в виде арки, опирающейся на две полуколонны. Трёхъярусная колокольня высится над основным куполом. В лампаде в храме горит живой огонь, доставленный из храма в греческом городе Закинтос.

Address ул. Братьев Буслаевых, 1
Typesee
Last Edit2019-09-23
pl Cerkiew św. Eliasza w Eupatoriiru Храм Святого Илии (Евпатория)uk Храм Святого Іллі (Євпаторія)
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:13:00