tombstone

stele or marker, usually stone, that is placed over a grave

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Gravestones

Wikipedia

English Headstone

A headstone, tombstone, or gravestone is a stele or marker, usually stone, that is placed over a grave. They are traditional for burials in the Christian, Jewish and Muslim religions, among others. In most cases they have the deceased's name, date of birth, and date of death inscribed on them, along with a personal message, or prayer, but they may contain pieces of funerary art, especially details in stone relief. In many parts of Europe insetting a photograph of the deceased in a frame is very common.

Source: Headstone

Arabic شاهد قبر

الشاهد أو حجر المقبرة غالبًا ما يصنع من حجر ليدل على مكان القبر حيث يوضع فوقه. في الأصل يتم تصنيعهم للدفن في الديانات المسيحية واليهودية والإسلامية. في أغلب الحالات تحمل الشواهد أسماء موتاهم وتاريخ مولدهم ومماتهم بالإضافة إلى رسالة ما من الميت أو دعوة ما، بينما يمكن أن يكونوا مزخرفين بقطع من الفن الجنائزي.

Source: شاهد قبر

Bulgarian Надгробна плоча

Нагробната плоча е възпоменателен знак, поставян на гроба на покойник.

Представлява най-често каменна плоча, върху която са гравирани или изписани данни за раждането, живота и смъртта на починалия.

Source: Надгробна плоча

Czech Náhrobek

Náhrobek, či náhrobník (dříve také sepulcrum) je obvykle náhrobní kámen, architektonické či sochařské dílo, označující hrob. Může to být stojící deska -stéla nebo ležící deska, kryjící hrobovou jámu, či celý kamenný sarkofág v podobě samostatně stojícího kvádru s víkem. Ty mohou být dále umístěny uvnitř kaple, hrobky, hrobového prostoru krypty či uvnitř celé stavby, zvané ve starověkém Egyptě i v Římě pyramida, nebo podle příkladu v Halikarnassu mauzoleum. Souhrnný latinský termín pro soubor náhrobních součástí je sepulcralia (česky sepulkrální památky), pro soubor pohřebních předmětů funeralia (funerální předměty).

Náhrobek musí být součástí hrobu. Tvary jsou různé, materiál je obvykle kámen, keramika nebo kov, v posledních desetiletích také sklo nebo syntetické materiály. Kámen se používal již od pravěku. V pohanských mýtech převažovala obava z návratu zemřelého, náhrobek měl být balvanem, který tělo zatíží a znemožní mu posmrtný pohyb.

Náhrobek, který není spojen s hrobem, se nazývá epitaf, kenotaf nebo památník. Epitaf byl v křesťanské Evropě častý od 14. do 18. století; míval výtvarnou podobu, často býval jako malovaná votivní deska nebo reliéf umístěn na oltáři či místo oltáře v chrámu či v pohřební kapli. Nad hrobem urozeného zemřelého někdy doplnil či nahradil funkci epitafu pohřební štít s motivem erbu a rodového hesla (devisa), u vojáků s praporem či vojenskými trofejemi.

Source: Náhrobek

German Grabstein

Grabsteine (veraltet auch „Leichensteine“) sind bearbeitete, meist beschriftete massive monolithische Natursteine, die auf Friedhöfen in der Regel am Kopfende eines Grabes freistehend aufgestellt sind. Grabsteine dienen in den meisten Kulturen und allen großen Religionen zum Totengedenken sowie zur oberirdischen Kennzeichnung einer Grabstelle. Darüber hinaus haben sie aufgrund ihres nahezu unzerstörbaren Materials einen immanenten Bezug zur Ewigkeit. Heutige Grabsteine weisen im Regelfall die Namen und Lebensdaten des oder der Verstorbenen auf, ein Kreuz oder andere Symbole, und manchmal kleine Bilder oder einen Grabspruch. Die Gestaltung kann durch eine Friedhofsordnung geregelt sein. In alpinen Regionen oder kurz nach der Beisetzung eines Verstorbenen sind statt Grabsteinen auch Grabkreuze üblich (früher auch „Totenbretter“).

Source: Grabstein

Greek Επιτύμβια στήλη

Επιτύμβια στήλη ή επιτάφια στήλη ονομάζεται στήλη, συνήθως μαρμάρινη ή γενικά λίθινη η οποία στήνεται στον τάφο, ώστε αφενός να γίνεται ορατή η θέση του τάφου, αφετέρου για να σημειώνονται τα στοιχεία του νεκρού. Οι στήλες αυτές μπορεί να είναι απλώς ενεπίγραφες ή διακοσμημένες, για παράδειγμα με σχήματα ή τη μορφή του νεκρού ή παραστάσεις σχετικές με τη ζωή του.

Ο όρος επιτύμβια στήλη αρχικά αναφερόταν σε στήλες που τοποθετούσαν π.χ. οι αρχαίοι Έλληνες, πάνω στον τύμβο (μικρό λόφο από χώμα) με τον οποίο κάλυπταν τον τάφο επιφανών, αλλά σήμερα χρησιμοποιείται με την ίδια έννοια με τον όρο επιτάφια στήλη και αφορά οποιαδήποτε στήλη τάφου και όχι μόνο τύμβου.

Source: Επιτύμβια στήλη

Spanish Lápida

Una lápida (del latín lapidem, piedra) es una piedra plana que habitualmente lleva grabada una inscripción. El término se utiliza habitualmente para designar a la lápida funeraria: una piedra labrada (en pedernal, granito, mármol, etc.) que marca el lugar donde se encuentra una sepultura.

Con frecuencia están esculpidas en forma rectangular, de cruz o alguna otra figura simbólica, y contienen relieves grabados que indican la creencia, ideología, profesión o posición social del difunto, y también llegan a incluirse motivos mitológicos.

Generalmente muestran alguna inscripción (el epitafio), fragmentos de textos religiosos o alguna cita alegórica, que por ello se califica como «lapidaria». Por ejemplo, la lápida funeraria[1]​ de Ray Bradbury, en el Cementerio Westwood Village Memorial Park, decía, a petición suya: «Autor de Fahrenheit 451».[2]​

Source: Lápida

Finnish Hautakivi

Hautakivi on haudalle pystytetty muistomerkki. Tavallisesti hautakiveen kaiverretaan vainajan nimi, syntymä- ja kuolinaika, mutta menneinä aikoina hautakiviin lisättiin usein myös ammattinimike. Hautakivi voidaan valita hautakiviliikkeen valmiista valikoimista, mutta hautakivi voidaan nykyään valmistaa myös täysin omaisten toiveiden mukaan.

Source: Hautakivi

French Pierre tombale

Une pierre tombale est un monument funéraire en pierre. Elle comporte typiquement le nom de la personne enterrée, ses dates de naissance et de décès, ainsi parfois qu'un message personnel ou une prière appelé épitaphe. Lorsqu'elle est placée debout à la tête d'une tombe on parlera plus précisément d'une stèle.

Une dalle funéraire, appelée aussi dalle tumulaire, est une plaque, le plus souvent de pierre et posée au-dessus d'une sépulture, notamment dans le dallage d'une église ou sur un mur, et portant en général une épitaphe ou une effigie gravée.

Source: Pierre tombale

Hebrew מצבה

מצבה היא לוח אבן, עץ או מתכת המשמש לשתי מטרות:

מצבת קבורה – לציון מקום בו נטמן נפטר. על המצבה מציינים, על-פי-רוב, את שם הנפטר, תאריך לידתו ותאריך פטירתו ולעיתים מוסיפים כמה מילים המייחדות את האדם הנפטר. המצבה יכולה להיות גם בצורת בית קבורה.

מצבת זיכרון – לצורך אזכור של אירוע או אדם מסוים. מצבת מעין זאת יכולה להבנות בצורות ובגדלים שונים.

לעיתים מוסיפים סימן או פסל למצבה, כדי להעיד על דתו של הנפטר: מגן דוד ליהודים, צלב ופסלי ישו לנוצרים, סהר למוסלמים, פסלי בודהה לבודהיסטים וכו'.

Source: מצבה

Italian Lapide

Una lapide (dal latino lapis, pietra) è una lastra di pietra incisa. Può essere una stele, una lastra scolpita a rilievo, una pietra con un'iscrizione o anche una pietra che è posta sopra una tomba, che per questo è anche chiamata pietra tombale (con un epitaffio). La lapide può essere anche commemorativa, quando è posta su monumenti o facciate di edifici.

Source: Lapide

Japanese 墓石

墓石(ぼせき、はかいし)とは、墓のしるしに建てる石材製品。墓碑(ぼひ)ともいう。墓石を指して墓ということもある。日本においては五輪塔、宝篋印塔、宝塔、多宝塔、層塔、板碑も含まれる。

Source: 墓石

Korean 묘비

묘비(廟碑), 비석(碑石, 문화어: 비돌)은 무덤 앞에 세워진 돌로 된 비문이다. 비석의 받침돌을 가리키는 빗돌받침 또는 비대(碑臺)가 있는 경우가 있다. 한국인 뿐만 아니라 크리스챤, 유대인, 무슬림의 무덤에서도 쉽게 찾아볼 수 있다. 주로 고인의 이름, 생년월일과 사망일 등이 기록되어 있으나, 기도문이나 메시지들이 조각되어 있는 경우도 많다. 유럽에서는 고인의 사진을 묘비에 기록하는 경우도 많다.

Source: 묘비

Dutch Grafsteen

Een grafsteen is een steen die de plaats markeert waar een graf ligt en die daar met opzet voor dit doel is geplaatst. Dit kan op twee manieren gebeuren, met een staande steen, ook wel stele genoemd, of een liggende steen, ook wel zerk genoemd.Meestal is een grafsteen bewerkt met informatie over de overledene, bijvoorbeeld:

Vrijwel altijd de naam van de overledene(n) die er is/zijn begraven.

Vaak een geboorte- en sterfdatum en/of een leeftijd.

Familierelaties tussen begraven personen en nog levende nabestaanden.

Soms het beroep van de overledene of andere kenmerken die door de nabestaanden belangrijk werden gevonden.

Kunstuitingen, vaak van symbolische aard, zoals: geknakte bloemen, wenende engelen, gebroken boomstammen, levensbomen, schedels en botten, nachtvlinders, zandlopers.

Teksten of regels uit gedichten of religieuze boeken.

Vazen of andere recipiënten voor planten en bloemen die door rouwenden op het graf kunnen worden achtergelaten.

Portretten van de overledene, vaak in emaille gebrand voor zeer lange houdbaarheid (vooral Zuid-Europa, katholiek).Grafstenen dienen als een focus voor de rouwenden en als een statement voor het belang van de overledene volgens diens nabestaanden, of eventueel, bij mensen die alles zelf voor hun dood al geregeld hebben, volgens hem- of haarzelf.

Het materiaal van de steen gaat vaak decennia tot eeuwen mee; een steen van gepolijst graniet heeft een nagenoeg onbeperkte levensduur, en is na duizenden jaren zo goed als onaangetast, zoals uit vele Egyptische graven blijkt; een steen van kalksteen of zandsteen kan in een eeuw al zo goed als onleesbaar worden. Zeer eenvoudige graven worden vaak gemarkeerd met een houten kruis, dat meestal binnen een paar jaar zal wegrotten. Een grafsteen kan een aanzienlijke investering vergen.

Grafstenen in kerken ("grafzerken"), vaak dekplaten van graven in de vloer van de kerk, hebben minder van het weer te lijden, maar worden vaak, als er over gelopen wordt, in de loop van de tijd toch onleesbaar. Stenen en gedenktafels aan de wand van een kerk zijn veel duurzamer.

Begraven in een kerk komt tegenwoordig niet meer voor. In Nederland werd dit afgeschaft in 1829.

Source: Grafsteen

Polish Nagrobek

Nagrobek – trwałe oznaczenie miejsca pochówku ciała lub prochów osób, rzadziej zwierząt, w postaci kompozycji architektonicznej. Mają na celu zachować pamięć o osobie zmarłej. Monumentalne budowle zwane są grobowcami.

Wykonane mogą być w formie usypanej mogiły (np. kurhan, kopiec), głazu, płyty, pomnika (dolmen, stela nagrobna) lub budowli (piramida egipska, mastaba, mauzoleum).

Source: Nagrobek

Romanian Piatră funerară

O piatră de mormânt, piatră tombală sau piatră funerară, amplasată deasupra unui mormânt, poate prezenta diferite forme: lespede, sarcofag, stâlp funerar, stelă sau monument, eventual cu elemente de artă funerară lucrate în relief. Piatra funerară este folosită în mod tradițional pentru înmormântari în religiile creștină, iudaică și musulmană. În cele mai multe cazuri, pietrele funerare conțin inscripții cu numele persoanei decedate, data nașterii și data morții, împreună cu un mesaj personal sau o rugăciune. În multe părți ale Europei sunt inserate și fotografii ale persoanelor decedate.

Source: Piatră funerară

Russian Надгробие

Надгро́бие (могильная плита, надгробный памятник, надгробный камень) — крест, камень, скульптура или архитектурное сооружение, устанавливаемое на могиле для увековечения памяти умершего.

Надгробия (или памятники) как правило изготавливают из природного камня твёрдых пород (мрамор, известняк, гранит, габбро, лабрадорит, песчаник и т. д.). Часто встречаются из мраморной (гранитной) крошки. Реже устанавливают памятник из нержавеющей стали, порой просто деревянные кресты.

На надгробии обычно пишутся имя покойного, даты рождения и смерти, часто пишется эпитафия. Зачастую размещается фотография (либо распечатанная, либо выбитая непосредственно на камне). В настоящее время практикуется компьютерная гравировка портретов и рисунков. Вид надгробия зависит от многих факторов: завещания умершего, религиозных и общественных традиций, материального положения семьи и т. д.

Сроки установки надгробного памятника на могилу усопшего также зависят от многих факторов: религиозных традиций, материального положения родственников.

В России некоторые категории граждан получают от государства компенсацию за обустройство захоронения (например, ветераны Великой Отечественной Войны).

Source: Надгробие

Swedish Gravsten

En gravsten är en, vanligtvis skulpterad eller graverad, sten som placeras ovanpå en grav.

Seder och bruk av gravstenar varierar mellan olika religioner.

Source: Gravsten

Ukrainian Надгробок

Надгробок (могильна плита, надгробний пам'ятник, надгробний камінь) — хрест, камінь, скульптура або архітектурна споруда, що встановлюють на могилі для увічнення пам'яті померлого. Надгробок — найпоширеніший тип меморіалу.

На надгробку зазвичай пишуть ім'я покійного, дату народження та смерті, часто пишуть епітафію. Вигляд надгробка залежить від багатьох факторів: заповіту померлого, релігійних та суспільних традицій, матеріального стану сім'ї тощо, а також від обставин під час поховання, наприклад бойові дії під час війни.

Source: Надгробок

Chenese 墓碑

墓碑是一块立在坟墓上方的碑,一般用石头做成,但也有用水泥或砖制作的墓碑。無論佛教、道教、基督教、犹太教、伊斯兰教在传统上都会在葬礼后为坟墓立墓碑。華人的墓碑上一般会书写逝者的名字與籍貫等。西洋的墓碑往往有生卒年,以及一些个人化的信息,比如格言、墓志銘、辭世詩等。在欧洲许多地方,在墓碑上刻印逝者的照片也是很普遍的。

Source: 墓碑

Referenced from

instance ofNáhrobek Petra Cingra
instance ofHeadstone And Surrounds Approximately 16 Metres South Of South West Angle Of South Porch Of Church Of St Andrew
instance ofCenotaph of Dante Alighieri
instance ofMcKee Grave
instance ofTombstone of Flavinus, Roman Standard Bearer
instance ofuntitled
instance ofNáhrobní plastika
subclass ofKioniskos
instance ofGrave of Bohdan Jelínek
instance ofThe Botkyrka monument
instance ofGrave of Fischer family with statue of Christ in Libčice nad Vltavou
instance ofTomb of Ivan Franko
subclass ofsculptures on graves
instance ofTombstone To Sir Percy Harris, Bart, St Nicholas Churchyard
instance ofYamanoue Stela
instance ofLápide de Marighella
instance ofMemorial to the Sacred Heart nuns
instance ofSpettigue Headstone About 6 Metres South Of The Chancel Of The Church Of St Giles
instance ofRutter Headstone 12Metres South Of Church Of St Michael
instance ofCarter Headstone 30 Metres South West Of Church Of St Michael
instance ofWilliam Gibbons Headstone About 9 Metres South Of The South Aisle Of The Church Of All Saints
instance ofThomas Hickmott Headstone About 19 Metres North Of The Chancel Of The Church Of All Saints
instance ofTurner Headstone About 5 Metres South East Of The Porch Of The Church Of St Michael And All Angels
instance ofJohn Hanbury Headstone About 23 Metres North West Of The Tower Of The Church Of All Saints
instance ofEdward Down Headstone About 13 Metres South Of The South Transept Of The Church Of All Saints
instance of2 Headstones And 5 Bodystones About 21 Metres South East Of The Chancel Of The Church Of All Saints
instance ofJohn Boulds Headstone About 4 Metres South Of The Tower Of The Church Of All Saints
instance ofWilliam Clark Headstone About 11 Metres South Of The Chancel Of The Church Of All Saints
instance ofRow Of 5 Diamond Headstones, 6 Footstones And 2 Bodystones About 10 Metres West Of The West Door Of The Church Of All Saints
instance ofPair Of Noaks Headstones And Railings In The South East Corner Of The Churchyard Of The Church Of All Saints
instance ofPair Of Prall Headstones About 5 Metres North Of The Tower Of The Church Of All Saints
instance ofRichard Wills Headstone About 14 Metres South Of The South Aisle Of The Church Of All Saints
instance ofHeadstone Of W Peter And Pair Of Adjoining Tombchests 6 Metres To South Of South Aisle Of Church Of St Torney
instance ofPleace Headstone Approximately 2.5 Metres North West Of Tower Of Church Of St Thomas
instance ofGravestone Of Mary Higgins In Churchyard Of St James's Church
instance ofGravestone Of Elizabeth Reynor In Churchyard Of St James's Church
instance ofGravestone Of Elizabeth Church In Churchyard Of St James's Church
instance ofFrise Headstone About 10 Metres South Of The Porch Of The Church Of St Peter
instance ofCole Headstone About 13 Metres South East Of The Chancel Of The Church Of St Mary
instance ofDavison Tombstone Circa 6 Metres South Of South Trancept Of Church Of St Cuthbert
instance ofGravestone In The Grounds Of Carr House
instance ofGravestone In The Grounds Of Orchard Cottage
instance ofGravestone Land To The North Of The Old Rectory
instance ofGravestone At Edge End Farm
instance ofVaults, Headstones And Retaining Wall Lining West Side Of Approach To Church Of St Andrew From South Gate Of Churchyard
instance ofFormer Church, Including Headstones In Churchyard And Boundary Wall To Road
instance ofHeadstone In Churchyard Of Parish Church Immediately South Of Item 18/378A
instance ofGravestone To East Of Porch St Peter's Churchyard
instance ofEleanor Headstone 17 Metres South Of Porch Of Church Of All Saints
instance ofTombstones In Churchyard Of Parish Church Twin Headstone 22 Metres South Of East Wall Of Nave Of The Parish Church
instance ofHeadstone 1 Metre South Of Chancel Of The Parish Church Tombstones In Churchyard Of Parish Church
instance ofTwo Headstones 10 And 12 Metres East Of Church Of St Lawrence
instance ofRow Of 5 Headstones To Chittenden Family, 2 To 10 Metres North Of Church Of St Lawrence
instance ofThree Headstones At Wheelbarrow Town Baptist Burial Ground
instance ofPair Of Headstones At Head And Foot Of Berry Grave Approximately 13 Metres South Of South West Corner Of Nave Of Church Of St Mary
instance ofPaddon Headstone Approximately 15 Metres South Of South West Corner Of Nave Of Church Os St Mary
instance ofGravestone Of Peter The Wild Boy
instance ofHeadstone To Peter Lee, 50 Metres South Of Former Chapel
instance ofuntitled
instance ofPriscott Headstone Circa 4 Metres East Of South Porch Of Church Of St Thomas Of Canterbury
instance ofSnow Headstone Circa 5 Metres South-East Of South Porch Of Church Of St Thomas Of Canterbury
instance ofWestacott Headstone Circa 10 Metres South-West Of South Porch Of Church Of St Thomas Of Canterbury
instance ofHeadstone To Thomas Hanby, 1 Metre South Of Church Of St Giles
instance ofHeadstone To William Shaw, 3 Metres North Of Church Of St Giles
instance ofGrave Of Captain Leefe Robinson VC
instance ofHeadstone Approximately 19 Metres North Of Nave Of Church Of St Andrew
instance ofMoone Headstone Approximately 5 Metres North Of North Side Of Templeton Non Conformist Chapel
instance ofHeadstone About 12 Metres South Of The West End Of The Aisle Of The Church Of St Mary
instance ofHeadstone To John Baker, 12M North Of The Church Of St Peter On The Green
instance ofHeadstone To Elizabeth Baylis Located Approximately 20 Metres To The East Of The Chancel Of The Church Of St Lawrence
instance ofRoberts Headstone Immediately East Of The Porch Of The Church Of St Bartholomew
instance ofFormer Granary At Headstone Manor
instance ofAngel Headstone 4 Metres South West Of Organ Chamber Of Church Of Holy Trinity
instance ofWoodbury Headstone Approximately 10 Metres South Of Chancel Of Church Of St Mary
instance ofSutton Headstones Circa 15 Metres South West Of Old Church Of St Mary
instance ofGravestone Of Wallace Hartley
instance ofHeadstone About 11 Metres North East Of Lychgate
instance ofGravestone Of Sir Charles Wright Macara
instance ofWaite Headstone, 3 Metres South Of Church Of St Romald
instance ofLockey Headstone, 1 1/2 Metres South Of Churh Of St Romald
instance of3 Headstones To Raine Family About 20 Metres South Of Church Of St Romald
instance ofPair Of Headstones About 20 Metres South West Of Church Of St Mary
instance ofTawton Headstone Approximately 7 Metres South Of Church Of St Michael
instance ofPipeclay Headstone 7 Metres North East Of Church Of St Mary
instance ofWar Memorial and Three Headstones at East Entrance to General Cemetery
instance ofHeadstone 7 Metres South East Of South Chapel At Church Of St Leonard
instance ofChurch of St Mary The Virgin Headstone Approximately 10 Metres East Of East Window And North Of Item 4/77
instance ofUnidentified Headstone In Churchyard, 7 Metres East Of East End Of Chancel, Church Of St George
instance ofFive Monuments And Parsons Headstone In Churchyard, 6 To 17 Metres South Of South Porch, Church Of St Peter
instance ofWitts Headstone In Churchyard, 2 Metres South Of Chancel, Church Of St Peter
instance ofGroup Of 3 Gravestones In The Old Graveyard
instance ofGravestone, 5 Paces South Of Tower In Churchyard Of Church Of St Mary
instance ofHeadstone Approximately 5 Metres South South East Of South Porch Of Church Of St Andrew
instance ofPair Of Headstones In The Church Yard Of The Church Of St Mary Magdalene About 9 Metres South Of The Nave
instance ofGroup Of 4 Headstones And 2 Pairs Of Headstones, In The Churchyard Of The Church Of St Mary Magdalene, Immediately South East Of The South East Corner Of The South Aisle
instance ofSix Neale Headstones Against East Wall Of Chancel, Church Of St Andrew
instance ofRow Of 6 Headstones In The Churchyard Of The Church Of St Lawrence, Beside The Church Path Circa 3 Metres North Of The North Door
instance ofGroup Of 6 Headstones In The Churchyard Of The Church Of St Mary, Immediately North Of The Elizabeth Lockwood Cross To South Of The South Aisle
instance ofPair Of Headstones Approximately 2 Metres East Of Chancel Of Church Of All Saints
instance ofRobson And Coward Headstones 4 Metres East Of Parish Church Porch
ar شاهد قبرbcl Lapidabe надмагіллеbe-tarask надмагільлеbg Надгробна плочаca làpidacs náhrobekcy carreg feddda gravstende Grabsteinel Επιτύμβια στήληeo tomboŝtonoes lápidaet hauakivieu hilarrifa سنگ گورfi hautakivifr pierre tombalefy Grêfstienga leac uaighehe מצבהhr nadgrobni spomenikhsb narowny kamjeńhy տապանաքարid Batu nisanit lapideja 墓石jv Maéjanko 묘비lzh 墓碑mk надгробна плочаms Batu nisannb gravminnenl grafsteennn gravminnepl nagrobekpt lápidept-br lápidero Piatră funerarăru надгробиеsh nadgrobna pločasl nagrobniksu Paésansv gravstenth มรณะศิลาจารึกtr mezar taşıtt Кабер ташыuk надгробокyi מצבהyue 墓碑zh 墓碑
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:03:56