Nicolaus Copernicus Monument in Kraków

monument in Kraków, Poland

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Nicolaus Copernicus Monument in Kraków

Geographical coordinates: 50.06111111 19.93277778

Wikipedia

English Nicolaus Copernicus Monument, Kraków

The Nicolaus Copernicus Monument in Kraków (Polish: Pomnik Mikołaja Kopernika) is a notable landmark of Kraków, Poland. It memorializes the astronomer Copernicus, who studied at the Kraków Academy and whose father came from that city, then the capital of Poland.

The statue, designed by sculptor Cyprian Godebski in 1899, was completed in 1900. It originally stood in the courtyard of the Jagiellonian University's Collegium Maius. In 1953 it was moved to Kraków's Planty Park, in front of the Collegium Witkowski building.

Source: Nicolaus Copernicus Monument, Kraków

Polish Pomnik Mikołaja Kopernika w Krakowie

Pomnik Mikołaja Kopernika w Krakowie – według projektu Cypriana Godebskiego powstał w 1899 r., a 8 czerwca 1900 r. został uroczyście odsłonięty na dziedzińcu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1953 r. z inicjatywy Karola Estreichera pomnik został przeniesiony na Planty przy Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pomysłodawcą wzniesienia pomnika był historyk sztuki Marian Sokołowski, fundusze z których powstał pomnik pierwotnie były przeznaczone na obrazy z dziejów UJ, do ich namalowania jednak nie doszło z powodu śmierci Jana Matejki, który miał być ich autorem. Stawiając pomnik Kopernika uczczono 500-lecie odnowienia UJ.

Pomnik odlany z brązu przedstawia Mikołaja Kopernika w stroju żaka, stojącego na granitowym cokole, w który wmontowane są cztery marmurowe tablice z napisami w języku łacińskim poświęcone pamięci wielkiego astronoma. W rękach Kopernik trzyma astrolabium (czasami kradzione przez złomiarzy). Pierwotnie pomnik został zaprojektowany jako fontanna o czym do dziś świadczą odpływy i koperty u dołu cokołu do wlewu wody. Cztery marmurowe kolumny otaczające cokół zostały dopasowane do neogotyckiej architektury Collegium Maius.

W Krakowie znajdują się jeszcze dwa inne pomniki Mikołaja Kopernika:

w kościele św. Anny w pn-zach ramieniu transeptu znajduje się klasycystyczny pomnik Kopernika zaprojektowany i ufundowany w 1822 r. przez ks. Sebastiana Sierakowskiego, wykonany z czarnego marmuru przez Jana Nepomucena Gallego. Pomnik ten to posąg Uranii trzymającej w jednym ręku tarczę z gwiazdozbiorem a drugą nakładającą Kopernikowi wieniec laurowy.

pomnik przedstawiający siedzącego Mikołaja Kopernika z ręką wspartą na astrolabium i rozłożonej księdze znajdujący się w klatce schodowej gmachu PAN przy ul. Sławkowskiej wykonał Walery Gadomski w 1872 r. Pomnik ten ufundowała Zofia Potocka, a w gmachu PAN znalazł się z racji 400-lecia urodzin wielkiego astronoma i pierwszego posiedzenia Akademii Umiejętności w lutym 1873 r. poświęconego Mikołajowi Kopernikowi.

Source: Pomnik Mikołaja Kopernika w Krakowie

Russian Памятник Николаю Копернику (Краков)

Памятник Николаю Копернику в Кракове является работой скульптора Циприана Годебского, выполненной в 1899 году. Торжественное открытие состоялось 8 июня 1900 года во дворе Коллегиум Майус — старейшего здания Ягеллонского университета. В 1953 году по инициативе профессора Кароля Эстрайхера- младшего памятник был перенесен в городской парк Краковские Планты и установлен перед зданием Коллегиум Витковски Ягеллонского университета, где и находится в настоящее время.

Бронзовый памятник изображает Николая Коперника в костюме студента, стоящего на гранитном пьедестале, в который вмонтированы четыре мраморных барельефа с латинскими надписями, посвященными памяти великого астронома. Коперник держит в руках астролябию. Первоначально памятник был спроектирован как фонтан, о чём свидетельствуют приспособления для стока воды внизу пьедестала. Четыре мраморных колонны, окружающие пьедестал, стилизованы к неоготическим очертаниям здания Коллегиум Майус.

Инициатором возведения памятника был историк искусств Мариан Соколовски; средства, на которые был возведён памятник, изначально предназначались для приобретения картин об истории Ягеллонского университета работы Яна Матейко, однако они не были написаны из-за смерти художника. Открытие памятника Копернику было приурочено к 500-летнему юбилею обновления Ягеллонского университета.

Помимо памятника у Ягеллонского университета, в Кракове есть ещё два памятника Николаю Копернику:

в костёле Святой Анны, к северо-западу от трансепта находится памятник Копернику, спроектированный и оплаченный в 1822 году архитектором-иезуитом Себастьяном Сераковски, выполненный из чёрного мрамора Яном Непомукеном Гальего. Этот памятник представляет собой статую музы астрономии Урании, держащей одной рукой щит с созвездиями, а другой — лавровый венок на Копернике.

памятник, изображающий сидящего Николая Коперника, прижавшего руку к астролябии и раскрывшего книгу, на лестничной площадке здания ПАН на улице Славковска, работа Валери Гадомски 1872 года. Сооружение этого памятника финансировалось аристократкой Софьей Потоцкой, а открытие памятника в здании Академии знаний в феврале 1873 году было приурочено к 400-летию со дня рождения великого астронома.

Source: Памятник Николаю Копернику (Краков)

Ukrainian Пам'ятник Миколі Копернику

Пам'ятник Миколая Коперника в Кракові (Pomnik Mikołaja Kopernika) — пам'ятка у Кракові, увічнює пам'ять астронома, який навчався у Краківській академії і чий батько приїхав з цього міста.

Розроблений Ципріяном Годебським, створений 1899 року. 8 червня 1900 був офіційно представлений у дворі Колегіуму Маюс Ягеллонського університету. У 1953 році з ініціативи Кароля Естрайхера пам'ятник був перенесений з території Ягеллонського університету на площу до Вітковської колегії, де він стоїть донині. Пам'ятник Коперника є помітним орієнтиром у Кракові. Мистецтвознавець Маріан Соколовський був ініціатором створення пам'ятника, на кошти якого його було встановлено. Гроші спочатку були призначені для зображень з історії Ягеллонського університету.

Пам'ятник вилито з бронзи, представляє Миколая Коперника, який стоїть на гранітному постаменті. У ньому встановлені чотири мармурові плити з написами на латині, присвяченими пам'яті великого астронома. У руках Коперник тримає астролябію. Спочатку пам'ятник був виконаний у вигляді фонтану. Чотири мармурові колони, що оточують базу були підібрані в неоготичному стилі архітектури.

Source: Пам'ятник Миколі Копернику

Wikivoyage

Russian Памятник Копернику

Скульптурное изображение молодого астронома с астролябией было выполнено в 1900 году Циприаном Годебским. До 1953 года памятник, задуманный как фонтан, стоял во внутреннем дворике Коллегиум Майус.

SourceКраков/Старый город (ru.wikivoyage.org)
Typesee
Last Edit2016-12-04
pl Pomnik Mikołaja Kopernika w Krakowieru Памятник Николаю Коперникуuk Пам'ятник Миколи Коперникаvi Đài tưởng niệm Nicolaus Copernicus ở Kraków
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 11:17:32