Kuressaare Castle

File:Kuressaare_linnus_õhtuhämaruses.JPGFile:Kuressaare_linnus_(2010).JPG

castle in Kuressaare on Saaremaa island, in western Estonia

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Kuressaare Castle

Geographical coordinates: 58.24689 22.47929

Wikipedia

English Kuressaare Castle

Kuressaare Castle (Estonian: Kuressaare linnus; German: Schloss Arensburg), also Kuressaare Episcopal Castle, (Estonian: Kuressaare piiskopilinnus), is a castle in Kuressaare on Saaremaa island, in western Estonia.

Source: Kuressaare Castle

Finnish Kuressaaren piispanlinna

Kuressaaren piispanlinna (vir. Kuressaare piiskopilinnus) on linna Kuressaaren kaupungissa, Viron Saarenmaalla. Linnoitus rakennettiin alun perin 1300-luvulla Saarenmaan-Läänemaan piispan tukikohdaksi, ja sittemmin se toimi linnoituksena myös Tanskan, Ruotsin ja Venäjän alaisuudessa aina vuoteen 1836 saakka, jolloin se poistettiin linnoitusluettelosta. Linnoitusta on uudistettu ja laajennettu useaan otteeseen. 1900-luvulla sen tiloja on kunnostettu ja entisöity. Nykyisin linnan tiloissa toimii Saarenmaan museo.

Source: Kuressaaren piispanlinna

French Château de Kuressaare

Le château de Kuressaare (estonien : Kuressaare linnus, allemand : Schloss Arensburg) ou château épiscopal de Kuressaare (estonien : Kuressaare piiskopilinnus) est un château situé à Kuressaare en Estonie.

Source: Château de Kuressaare

Dutch Kasteel Kuressaare

Het Kasteel Kuressaare (Ests: Kuressaare linnus) is een middeleeuws bisschoppelijk kasteel in Kuressaare op het Este eiland Saaremaa. Het kasteel stamt uit de 14e eeuw en is het enige kasteel in Baltische staten dat niet zwaar gereconstrueerd is. Sinds 1993 bevindt zich hier het Saaremaa Museum, dat de geschiedenis van de regio vertelt.

Source: Kasteel Kuressaare

Polish Zamek Kuressaare

Zamek Kuressaare (est. Kuressaare piiskopilinnus, niem. Schloss Arensburg) – twierdza w mieście Kuressaare, w biskupstwie Ozylii, która została zbudowana na miejscu dawnego portu handlowego, gdzie już tysiąc lat temu koncentrowały się najważniejsze szlaki handlowe.

Niewielki zamek, zbudowany w końcu XIII wieku, po powstaniu nocy świętego Jerzego (est.: Jüriöö ülestõus), które trwało od 1343 do 1345 roku, przebudowano w wielką twierdzę w rodzaju konwentu z wewnętrznym dziedzińcem, często wykorzystywaną jako rezydencję biskupa. Budowę zamku zakończono około 1400 r. Głównym piętrem było drugie, gdzie znajdowało się wiele reprezentacyjnych pomieszczeń. Szczególnie atrakcyjne, położone w południowo-zachodnim skrzydle, świąteczne katalogi i kaplica, a także droga krzyżowa. Parter wykorzystywany był jako magazyn, a trzecie – jako obronne.

Dziedziniec otoczony jest sklepionymi krużgankami, w jednym rogu twierdzy wznosi się baszta Sturwalt, w drugim – zgrabna baszta Długi Herman. Tę ostatnią oddziela od reszty twierdzy głęboka fosa, przez którą wcześniej był przerzucony most zwodzony. Za zębatymi krawędziami ścian otwory obronne.

W XV wieku główną twierdzę otoczono przestronną przednią twierdzą, która w XVI-XVII wieku została przebudowana w ziemne umocnienia z czterema potężnymi narożnymi bastionami. Ziemne umocnienia otaczała z kolei wypełniona wodą fosa.

Zamek Kuressaare to prawie jedyna zachowana do naszych dni twierdza w Estonii. Jest to najlepiej zachowana twierdza Inflant. Wojny inflanckie, które spowodowały ogromne zniszczenia kontynentalnej części Estonii, nie dotknęły twierdzy Kuressaare, ale została częściowo zniszczona w czasie wojny północnej w 1711 r. Twierdza została szybko odbudowana.

Pierwsze prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 1904-1912, gdy twierdza została odrestaurowana na rezydencję saaremaaskiego rycerstwa. Zakrojone na szeroką skalę prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 1968-1985 r. W trakcie tych prac zostały przywrócone zniszczone górne części wież, a także średniowieczny zewnętrzny i wewnętrzny wygląd. W twierdzy znajduje się muzeum Saaremaa, a przestronny teren z przodu twierdzy stał się miejscem różnych imprez pod gołym niebem. Okolica murów fosy zamieniła się w malowniczy park.

Source: Zamek Kuressaare

Russian Замок Аренсбург

Замок Аренсбург (нем. Schloss Arensburg), или крепость Курессааре (эст. Kuressaare piiskopilinnus) — средневековая резиденция эзельских епископов, расположенная в современных границах города Курессааре (бывш. Аренсбург) на эстонском острове Сааремаа, ранее известном как Эзель. Наиболее цельная из средневековых крепостей на территории Прибалтики.

Крепость была выстроена тевтонскими рыцарями после восстания Юрьевой ночи (1343-45 гг.) в качестве укреплённой резиденции эзельских епископов и бастиона для обращения жителей острова в христианство. Первое упоминание замка в источниках относится к 1380-м гг. После проведенной в конце XIV века реконструкции Аренсбург представлял обширную для своего времени крепость типа конвента (т.е. с внутренним двором).

Двор окаймляют переходы с крестовыми готическими сводами. В одном углу крепости возвышается сторожевая башня Стурвольт, а в другом — стройная сторожевая башня Длинный Германн. Последнюю отделяет от других частей крепости глубокая шахта, через которую ранее был перекинут подъемный мост. За зубчатыми краями стен есть открытые оборонительные ходы. Жилые помещения и залы для приёмов занимают второй этаж, первый этаж использовался как склад, а третий — только в оборонительных целях. В юго-западном углу была устроена молельня.

В продолжение XV века вокруг замка была сооружена внешняя крепость, которую в XVI—XVII вв. переоборудовали в земляные укрепления с четырьмя мощными угловыми бастионами. Следующий рубеж обороны представляет заполненный водой ров. Ливонская война, которая нанесла огромный ущерб материковой части Эстонии, не затронула островную крепость. Повреждения, полученные во время захвата русскими войсками в 1711 году, были быстро устранены.

В XIX веке замок потерял былое военное значение и за время использования в качестве богадельни обветшал. В 1904 г. эзельское дворянство приняло решение о реставрации единственного полностью сохранившегося замка ливонских рыцарей. Реставрационные работы, продолжавшиеся до 1912 г., курировал Вильгельм Нейман. Следующие, более масштабные реставрационные работы были осуществлены в 1968-1985 гг. В ходе этих работ были восстановлены разрушенные верхние части башен.

Ныне в крепости находится музей Сааремаа, а просторная территория передней крепости используется для проведения различных мероприятий под открытым небом. Окрестности крепостного рва превратились в живописный парк.

Source: Замок Аренсбург

Serbian Куресарска тврђава

Куресарска тврђава (ест. Kuressaare linnus; нем. Schloss Arensburg) средњовековна је тврђава која се налази у граду Куресаре у западно-естонском округу Сарема. Једно је од најочуванијих средњовековних утврђења на тлу Естоније.

Саграђена је у позно-готичком стилу и у основи представља једноставну грађевину опасану зидинама са централном грађевином у средини. У северном делу тврђаве налази се 37 метара висока одбрамбена кула, а одбрамбене зидине укупне дужине 625 метра накнадно су саграђене век касније.

Градњу тврђаве започели су витезови Тевтонског реда вероватно током 1380-их година и првобитно је служила као седиште Езел-вичке бискупије. а савремени облик добија у време данске владавине над острвом (после 1559. године). У каснијим периодима тврђава је била значајно војно упориште, прво Швеђана, а након 1721. и Руса.Током 20. века извршене су две обимне реконструкције утврђења. Прву рестаурацију у периоду 1904−1912. предводили су архитекти Херман Зауберлих и Вилхелм Нојман, док је другу рестаурацију током 1968. предводио архитект Калви Алуве.У тврђави се данас налази Музеј Сареме, а само утврђење уврштено је на списак културног наслеђа Естоније од изузетног значаја (заведено на списак под бројем 20868).

Source: Куресарска тврђава

Swedish Kuressaare biskopsborg

Kuressaare biskopsborg (estniska: Kuressaare piiskopilinnus, svenska: Arensborg, tyska: Arensburg) är en medeltida biskopsborg i staden Kuressaare på Ösel i Estland. Idag inryms Ösels regionmuseum i borgen.

Det högsta tornet kallas Långe Hermann.

Source: Kuressaare biskopsborg

Ukrainian Фортеця Курессааре

Фортеця Курессааре (ест. Kuressaare piiskopilinnus, нім. Schloss Arensburg) в місті Курессааре, в Сааре-Ляенеському єпископстві була побудована на місці стародавнього торгового порту, де вже тисячу років тому перетинались найважливіші шляхи.

Невеличку фортецю, зведену наприкінці ХІІІ ст., після повстання Юр'євої ночі, яке тривало з 1343 до 1345 року, перебудували у велику фортецю типу конвенту з внутрішнім двориком. Її часто використовували як резиденцію єпископа. Будівництво фортеці було завершено приблизно в 1400 р. Головним поверхом є другий, де міститься низка двонефних представницьких приміщень. Особливо привабливі, розташовані в південно-західному крилі, святковий рефекторій та каплиця, а також хрестові ходи. Перший поверх використовувався як склад, а третій — як оборонний.

Двір облямований хрестовими ходами, в одному кутку фортеці здіймається сторожова башта Стурвольт, а в іншому — струнка сторожова башта Довгий Германн. Останню відділяє від інших частин фортеці глибока шахта, через яку раніше було перекинуто підйомний міст. За зубчастими краями стін є відкриті оборонні ходи.

В XV ст. основну фортецю оточили просторою передньою фортецею, яку в XVI—XVII ст. реконструювали в земляні укріплення з чотирма потужними кутовими бастіонами. Земляні укріплення оточує в свою чергу заповнений водою рів.

Куресаарська фортеця — майже єдина в Естонії середньовічна фортеця, яка дійшла до наших днів. Це також найкраще збережена фортеця Старої Лівонії. Лівонська війна, яка завдала величезної шкоди материковій частині Естонії, не зачепила Куресаарську фортецю, але вона була частково ушкоджена рід час Північної війни в 1711 р. Пошкодження швидко усунули.

Перші реставраційні роботи було здійснено в 1904-1912 рр., коли фортецю було пристосовано під резиденцію сааремааського лицарства. Масштабніші реставраційні роботи було здійснено в 1968-1985 рр. У ході цих робіт було відновлено зруйновані верхні частини башт, а також середньовічний зовнішній і внутрішній вигляд. У фортеці розташовано музей Сааремаа, а простора територія передньої фортеці стала місцем проведення різних заходів просто неба. Околиці фортечного рову перетворилися на мальовничий парк.

Source: Фортеця Курессааре

Chenese 庫雷薩雷城堡

庫雷薩雷城堡(愛沙尼亞語:Kuressaare linnus;德語:Schloss Arensburg)或稱庫雷薩雷主教城堡(愛沙尼亞語:Kuressaare piiskopilinnus)是位於愛沙尼亞西部薩雷馬島城市庫雷薩雷上的一座城堡。城堡的歷史可以追溯至1380年代。

Source: 庫雷薩雷城堡

Wikivoyage

Russian Епископский замок

Замок сохранился без больших изменений с конца XIV века. Подобно Нарве, это даже не замок, а цитадель — квадратное здание с небольшим внутренним двором и двумя башнями. Внутри находится музей Сааремаа, так что осмотр интерьеров придётся дополнить музейной экспозицией. Впрочем, и то, и другое весьма интересно. Внутренние помещения замка имеют характерные готические окна (как в соборах) и столь же правильные стрельчатые своды. В просторных залах выставлены деревянные скульптуры и алтари XVI-XVII вв., собранные со всего острова Сааремаа: есть в том числе католический алтарь, созданный в начале XVI века незадолго до Реформации. Это самая большая коллекция такого рода в Эстонии. Интересно также полазить по узким лестницам и посмотреть на внутреннее устройство замка, где дозорная башня (самая высокая, «длинный Герман») отделена от других помещений рвом, хотя и имеет с ними общие стены. Музей Сааремаа состоит из нескольких частей. Самая крупная из них — историческая экспозиция с древнейших времён до Второй Мировой войны, на эстонском и русском языках. Несмотря на некоторые пережитки советского прошлого, в идеологическом плане эта экспозиция довольно нейтральна и позволяет понять, как развивался остров Сааремаа, какие на нём были центры влияния, и чем тут занимались. Особенно впечатляет количество подлинных предметов, собранных по городам и деревням: это не только историческая, но и этнографическая коллекция тоже. Две других части музея созданы в новейшее время и менее интересны. Вместо русского языка здесь английский, в разделе военной и послевоенной истории вам покажут то же, что и в любом эстонском музее, а в разделе природы будут обычные камушки и чучела. Обратите внимание на карты формирования острова: они наглядно показывают, как менялся здешний ландшафт. Сейчас трудно поверить, что 10-12 тыс. назад весь остров Сааремаа находился под водой.

SourceКурессааре (ru.wikivoyage.org)
Typesee
Last Edit2020-07-21
ba Курессааре ҡәлғәһеbe Крэпасць Курэссаарэde Bischofsburg Arensburget Kuressaare piiskopilinnusfa قلعه کورسارهfi Kuressaaren piispanlinnafr château de Kuressaarehy Արենսբուրգի ամրոցlv Ārensburgas pilsnb Kuressaare slottnl Kasteel Kuressaarepl Zamek Kuressaareru Курессаареsl Grad Kuressaaresr Куресарска тврђаваsv Kuressaare biskopsborguk Фортеця Курессаареzh 庫雷薩雷城堡
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 EE by Ivo KruusamägiWikimedia Commons CC BY-SA 3.0 EE by Ivo Kruusamägi
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:31:26