Azov Fortress

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Azov Fortress

Geographical coordinates: 47.11555556 39.41972222

Wikipedia

English Azov Fortress

The Azov Fortress (Russian: Азовская крепость, tr. Azovskaya krepost) is a fortified complex in Azov, Rostov oblast, Russia, overlooking the Don River and the Port of Azov to the north. It includes a rampart, watchtowers and gates. The Azov fortress (formerly known as Azak fortress) was founded by Turks on behalf of the Ottoman Empire in 1475. It guarded the northern approaches to the Empire and access to the Azov Sea. After a series of conflicts, a peace treaty was signed in Constantinople on July 13, 1700 between the Tsardom of Russia and the Ottoman Empire. The sultan recognized Russia's possession of the Azov area.

Source: Azov Fortress

Bulgarian Азовска крепост

Азовската крепост е фортификационно укрепление в историческия център на Азов, на левия бряг на един от ръкавите на делтата на Дон, близо до вливането в нея на река Азовка.

Крепостта е основана от турците през 1475 г. след завладяването на град Тана. Новата крепост, наречена Азак, става северно пристанище на Османската империя. В периода от 1637 до 1642 г. крепостта се намира под контрола на донските и запорожките казаци, а след това отново преминава в ръцете на турците. През 1695 и 1696 г. Петър I предприема военни кампании срещу Азов. В резултат на това гарнизонът на крепостта се предава, а в края на руско-турската война (1686 – 1700) е сключен Константинополският мирен договор, който осигурява руското право на владение над Азов.

В средата на XVIII век крепостта е разрушена. Единствените укрепления, останали от нея, са Алексеевската порта и фрагмент от прилежащия към нея вал с ширина до 30 метра и височина до 15 метра.

Source: Азовска крепост

Greek Φρούριο του Αζόφ

Το Φρούριο του Αζόφ (ρωσικά: Азовская крепость‎) είναι ένα οχυρωμένο συγκρότημα στο Αζόφ της περιφέρειας Ροστόφ στη Ρωσία, με θέα στον Ποταμό Ντον και στο Λιμάνι του Αζόφ στα βόρεια. Περιλαμβάνει έναν προμαχώνα, πύργους και πύλες. Το φρούριο του Αζόφ (παλαιότερα γνωστό ως φρούριο Αζάκ) κτίστηκε το 1475 από Τούρκους στο όνομα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Φύλασσε τις βόρειες προσβάσιμες οδούς για την Αυτοκρατορία και την πρόσβαση στη Θάλασσα Αζόφ. Την 13η Ιουλίου 1700 στην Κωνσταντινούπολη, κατόπιν μιας σειράς συγκρούσεων, υπογράφηκε μια συνθήκη ειρήνης μεταξύ του Βασιλείου της Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο σουλτάνος αναγνώρισε τη Ρωσική κυριαρχία στην περιοχή του Αζόφ.

Source: Φρούριο του Αζόφ

Spanish Fortaleza de Azov

La fortaleza de Azov (en ruso: Азо́вская крепость)? es una fortificación histórica situada en Azov en la orilla izquierda de uno de los distributarios del delta del Don, donde confluye el pequeño río Azovka. Es parte del raión de Azov del óblast de Rostov de Rusia. Su posición domina el río Don y el puerto de Azov.[1]​ Está compuesta de murallas, torres de vigilancia y puertas.[2]​ La fortaleza, anteriormente conocida como Azak (Азак), fue edificada por el Imperio otomano en 1475 para el control del acceso al mar de Azov y las fronteras septentrionales del Imperio. Tras varios conflictos bélicos se firmó un tratado de paz en Constantinopla el 13 de julio de 1700 entre el Zarato ruso y el Imperio por el que se reconocía la posesión rusa del área de Azov.[3]​ En 1711 regresó a dominio otomano por el tratado del Prut y en 1739 de nuevo al Imperio ruso por el tratado de Belgrado.[4]​ Tras esta guerra la fortaleza fue destruida y los únicos restos que han quedado son la puerta Alekséyevski y un fragmento de muralla de hasta 30 metros de ancho y 15 metros de altura.

Source: Fortaleza de Azov

Hungarian Azovi erőd

Az azovi erőd (oroszul Азовская крепость) erődítmény Azov(wd) városában, Oroszországban, a Rosztovi területen, szemközt a Don folyóval és északon az azovi kikötővel. Sáncok, őrtornyok és kapuk védik. Az erődöt, melyet korábban Azak erőd néven ismertek, törökök alapították 1475-ben az Oszmán Birodalom számára. A birodalom északi határát védte, valamint a kijáratot az Azovi-tengerre. Az Orosz Cárság és az Oszmán Birodalom több konfliktus után 1700. július 13-án aláírta a konstantinápolyi békét, amelyben a szultán elismerte Oroszország tulajdonjogát az azovi területre.

Source: Azovi erőd

Georgian აზოვის ციხესიმაგრე

აზოვის ციხესიმაგრე (რუს. Азовская крепость) — საფორტიფიკაციო ნაგებობა ისტორიული აზოვის ცენტრში. მდებარეობს მდინარე დონის დელტაში მისი ერთ-ერთი ტოტის მარცხენა ნაპირზე. მდინარე აზოვკის შეერთების ადგილთან ახლოს.

ციხესიმაგრე დააარსეს ოსმალებმა 1475 წელს ქალაქ ტანაისის დაპყრობის შემდეგ. ახალი ციხესიმაგრე, რომელსაც უწოდეს აზაკი, გახდა ოსმალეთის იმპერიის ჩრდილოეთის ნავსადგური. 1637 წლიდან 1642 წლამდე აზოვის ციხესიმაგრე იყო დონელი და ზაპოროჟიელი კაზაკების კონტროლის ქვეშ. შემდეგ კი ისევ დაიბრუნეს ოსმალებმა. 1695 და 1696 წლებში პეტრე პირველმა ლაშქრობები განახორციელა აზოვში. ლაშქრობების შედეგად გარნიზონმა ციხესიმაგრე დასთმო. 1686-1700 წლების რუსეთ-ოსმალეთის ომის დასრულების შემდეგ დაიდო კონსტანტინოპოლის ხელშეკრულება, რომლის შედეგად რუსეთმა აზოვი და მიმდებარე ტერიტორიები ისევ მიიღო. 1739 წლის ბელგრადის საზავო ხელშეკრულების თანახმად კი აზოვი სამუდამოდ გადავიდა რუსეთის მფლობელობაში.

XVIII საუკუნის შუა წლებში ციხესიმაგრე დაანგრიეს. ერთადერთი გადარჩენილი ნაგებობა, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია არის ალექსეევკის ჭიშკარი და მის მიმდებარედ არსებული ციხის 30 მეტრის სიგრძის ფრაგმენტები.

Source: აზოვის ციხესიმაგრე

Russian Азовская крепость

Азо́вская крепость — фортификационное сооружение в историческом центре Азова на левом берегу одного из рукавов дельты Дона вблизи впадения в него реки Азовки.

Крепость была основана турками в 1475 году после завоевания ими города Тана. Новая крепость, именовавшаяся Азак, стала северным портом Османской империи. В период с 1637 по 1642 год крепость находилась под контролем донских и запорожских казаков, затем она снова перешла в руки турок. В 1695 и 1696 годах Петром I были предприняты военные походы на Азов. В результате гарнизон крепости сдался, по итогам русско-турецкой войны (1686—1700) был заключён Константинопольский мирный договор, который закрепил за Россией право на владение Азовом.

В середине XVIII века крепость была разрушена. Единственные оборонительные сооружения, оставшиеся от неё — Алексеевские ворота и прилегающий к ним фрагмент крепостного вала шириной до 30 метров и высотой до 15 метров.

Source: Азовская крепость

Ukrainian Азовська фортеця

Азовська фортеця (рос. Азовская крепость) — фортифікаційна споруда в історичному центрі Азова на лівому березі одного з рукавів дельти Дону поблизу впадіння в нього річки Азовки.

Фортеця заснована турками в 1475 році після завоювання ними міста Тана. Нова фортеця, що іменувалася Азак, стала північним портом Османської імперії. У період з 1637 по 1642 роки фортеця знаходилася під контролем запорізьких козаків, потім знову перейшла в руки турків. У 1695 і 1696 роках Петром I зроблені військові походи на Азов. В результаті гарнізон фортеці здався, за підсумками російсько-турецької війни 1686-1700) укладено Константинопольський мирний договір, який закріпив за Росією право на володіння Азовом.

У середині XVIII століття фортеця зруйнована. Єдині оборонні споруди, що залишилися від неї — Алексєєвські ворота і прилеглий до них фрагмент кріпосного валу шириною до 30 метрів і висотою до 15 метрів .

Source: Азовська фортеця

German translation from Russian

Die Asow-Festung ist eine Festung im historischen Zentrum von Asow am linken Ufer eines der Ärmel des Don Deltas in der Nähe des Azovka-Flusses.

Die Festung wurde 1475 von den Türken nach ihrer Eroberung der Stadt Tana gegründet. Die neue Festung namens Azak wurde zum nördlichen Hafen des Osmanischen Reiches. Zwischen 1637 und 1642 stand die Festung unter der Kontrolle von Don- und Zaporozhian-Kosaken, dann ging sie wieder in die Hände der Türken über. Militärische Kampagnen auf Asow wurden 1695 und 1696 von Peter dem Großen durchgeführt. Infolgedessen übergab die Festungsgarnison, nach dem russisch-türkischen Krieg (1686-1700) wurde der Friedensvertrag von Konstantinopel geschlossen, der Russlands Recht sicherte, Asow zu halten.

Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Festung zerstört. Die einzigen verbleibenden Verteidigungen sind das Alekseyev-Tor und der angrenzende Wall eines bis zu 30 Meter breiten und bis zu 15 Meter hohen Wall.

Source: Азовская крепость

Wikivoyage

Russian Валы азовской крепости

После многократного разрушения в XVII - XVIII вв. Азовская крепость не восстанавливалась. От крепости сохранился высокий земляной вал со рвом (высота в некоторых местах — до 15 м). В середине вала сохранились кирпичные Алексеевские ворота-туннель, построенные уже в начале XIX в.:На северной части вала построена имитация бастиона с макетами пушек и памятником Азовскому сидению. Популярное место для прогулок, с отличным видом на дельту Дона.

Address угол ул. Дзержинского и Пролетарского спуска
Typesee
Last Edit2018-01-04
az Azak qalasıba Азов ҡәлғәһеbg Азовска крепостel Φρούριο του Αζόφes Fortaleza de Azovhu Azovi erődhy Ազովի բերդka აზოვის ციხესიმაგრეlv Azovas cietoksnismk Азовска тврдинаru Азовская крепостьtr Azak Kalesiuk Азовська фортецяzh 亚速要塞
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 08:07:27