Galeria Zderzak

Geographical coordinates: 50.06219 19.93946

Wikipedia

English translation from Polish

Galeria Zderzak is a private art gallery owned by Martha Tarabuła, operating in a building at 3 Floriańska Street in Kraków.

The Gallery was established in 1985 in Kraków as a private, independent institution, operating outside censorship and in opposition to the then art institutions — both state and ecclesiastical. Today, Zderzak is the only Polish private gallery whose history began during the Communist era and was ahead of the period of body transformation. The aim of the Gallery was to present the most interesting phenomena in young Polish art — in the mid-1980s it was a wave of “return to painting” and art by Neue Wilde. A method — a clash of live art, current with the traditionally oriented artistic environment of Krakow.

The gallery participates in foreign (since 1993) and national (since 1989) art fairs. Among Polish private galleries, she was a pioneer in rubbing international trade routes. It opened its stands in: Hamburg, Frankfurt am Main, Berlin, Dresden, Paris, Madrid, Stockholm, Vienna, Chicago, Kraków, Poznań, Katowice, Bytom.

She organized exhibitions in Erfurt, Frankfurt (Oder), Berlin, Vienna, Budapest, Cologne, Rome, Stockholm, Madras, Lucknow, Ibiza, Poznań, Warsaw, Łódź and many other destinations, among others, although she was never a travelling circus.

Twice, the weekly “Politics” voted the Bumper Gallery the best gallery in the country (1997, 2005). The Mayor of the Capital Royal City of Krakow awarded it with the Medal of Merit (2005). The Gallery's publishing houses received awards and accolades in publishing competitions, in 2003 the publication of Tomasz Ciecierski's “Drudnopisy” was awarded, and a year later (2004) Jan the Younger's modest “Ubu Król” was chosen the most beautiful book. The latest accolade for 2010 was awarded to the book “Modest Vigil” (Polish Society of Book Publishers, Most Beautiful Books of the Year)

One of the most important spheres of the Gallery's activities are artistic discoveries The institution makes it easier for young artists to enter the art world, often reaching for the work of students of the Arts Schools. This is where Wilhelm Sasnal and Joanna Rajkowska debuted, Ryszard Grzyb and Grzegorz Sztwiertnia, Paweł Książek and Monika Szwed, Krzysztof Zieliński and Basia Bańda, Marcin Maciejowski and Rafał Bujnowski, and many others. Here, immediately after returning from abroad, Marta Deskur and Cezary Bodzianowski appeared unknown to Polish audiences.

The permanent collection contains several compact ensembles of work. These include:

works from the circle of new expression of the 1980s.

paintings, gouache and drawings by Andrzej Wróblewski

works from the circle of painting matter of the early 1960s.

works by Jarosław Modzelewski

works by Grzegorz Sztwiertnia

works on papers, paintings, books by Zbigniew Makowski

paintings and watercolors by Stefan Gierowski

graphic works by Zdzisław Nitki

photographs of artists from the circle of “photorealists” In addition to the aforementioned compact thematic ensembles, the Gallery also has in its collections from one to several dozen works by various authors, including Barbara Bańdy, Anna Maria Bauer, Caesar Bodzianowski, Rafał Bujnowski, Michał All, Tomasz Ciecierski, Andrzej Cisowski, Ignacy Fourartos, Marty Deskur, Jan Dobkowski, Wojciech Głogowski, Paweł Jarodzki, Piotr Jaros, Julian O. Jończyk, Jerzy Kałucki, Paweł Książka, Konrad Kuzyszyn, Zbigniew Libery, Piotr Lutyu ński, Martin Maciejowski, Jadwiga Maziarska, Jan the Younger, Piotra the Younger, Stanisław the Younger, Mariana Oslislo, Anna Ostoyi, A.R. Pencka, Igor Przybylski, Robert Rumas, Łukasz Skąpski, Mark Sobczyk, Radosław Szlaga, Moniki Szwed, Janusz Tarabuła, Margaret Turewicz-Lafranchi, Simon Urbański, Wojciech Wilczyk, Olga Wolniak, Krzysztof Zieliński, Jack Zieminski, Jakub Julian Ziółkowski, Ireneusz Zlider, Kerstin Zollna.

The gallery is also engaged in publishing activities, and has issued over 100 publications related to art, vernaculars and exhibitions.

Source: Galeria Zderzak

Polish Galeria Zderzak

Galeria Zderzak – prywatna galeria sztuki, należąca do Marty Tarabuły, działająca w budynku przy ul. Floriańskiej 3 w Krakowie.

Galeria powstała w 1985 w Krakowie jako prywatna, niezależna instytucja, działająca poza cenzurą i w opozycji do ówczesnych instytucji sztuki – zarówno państwowych, jak i kościelnych. Dziś Zderzak jest jedyną polską prywatną galerią, której historia zaczęła się w czasach komunizmu i wyprzedziła okres transformacji ustrojowej. Celem Galerii było prezentowanie najciekawszych zjawisk w młodej polskiej sztuce – w połowie lat osiemdziesiątych była to fala „powrotu do malarstwa” i sztuka Neue Wilde. Metodą – zderzanie sztuki żywej, aktualnej z tradycyjnie nastawionym środowiskiem artystycznym Krakowa.

Galeria bierze udział w zagranicznych (od 1993) i krajowych (od 1989) targach sztuki. Wśród polskich galerii prywatnych była pionierem w przecieraniu międzynarodowych szlaków handlowych. Otwierała swoje stoiska w: Hamburgu, Frankfurcie nad Menem, Berlinie, Dreźnie, Paryżu, Madrycie, Sztokholmie, Wiedniu, Chicago, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Bytomiu.

Organizowała wystawy m.in. w: Erfurcie, Frankfurcie nad Odrą, Berlinie, Wiedniu, Budapeszcie, Kolonii, Rzymie, Sztokholmie, Madrasie, Lucknow, Ibizie, Poznaniu, Warszawie, Łodzi i wielu innych miejscowościach, chociaż nigdy nie była cyrkiem objazdowym.

Dwa razy tygodnik „Polityka” wybierał Galerię Zderzak najlepszą galerią w kraju (1997, 2005). Burmistrz Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa odznaczył ją medalem zasługi (2005). Wydawnictwa Galerii otrzymywały nagrody i wyróżnienia w konkursach wydawniczych,w 2003 r wyróżnienie otrzymała publikacja „Brudnopisy” Tomasza Ciecierskiego, a już rok później (2004) skromny „Ubu Król” Jana Młodożeńca został wybrany najpiękniejszą książką. Najnowsze wyróżnienie za rok 2010 przyznano książce „Skromne czuwanie” (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Najpiękniejsze Książki Roku)

Jedną z najważniejszych sfer działania Galerii są odkrycia artystyczne. Instytucja ułatwia młodym artystom wejście w świat sztuki, często sięgając po prace studentów Szkół Artystycznych. Tu debiutowali Wilhelm Sasnal i Joanna Rajkowska, Ryszard Grzyb i Grzegorz Sztwiertnia, Paweł Książek i Monika Szwed, Krzysztof Zieliński i Basia Bańda, Marcin Maciejowski i Rafał Bujnowski, i wielu innych. Tutaj, zaraz po powrocie z zagranicy, pojawili się nieznani jeszcze polskiej publiczności Marta Deskur i Cezary Bodzianowski.

Kolekcja stała zawiera kilka zwartych zespołów prac. Należą do nich:

dzieła z kręgu nowej ekspresji lat 80.

obrazy, gwasze i rysunki Andrzeja Wróblewskiego

prace z kręgu malarstwa materii początku lat 60.

prace Jarosława Modzelewskiego

prace Grzegorza Sztwiertni

prace na papierach, obrazy, książki autorskie Zbigniewa Makowskiego

obrazy i akwarele Stefana Gierowskiego

prace graficzne Zdzisława Nitki

fotografie artystów z kręgu „fotorealistów”Oprócz wymienionych wyżej zwartych zespołów tematycznych Galeria posiada również w swoich zbiorach od jednej do kilkudziesięciu prac różnych autorów, m.in.: Barbary Bańdy, Anny Marii Bauer, Cezarego Bodzianowskiego, Rafała Bujnowskiego, Michała Cały, Tomasza Ciecierskiego, Andrzeja Cisowskiego, Ignacego Czwartosa, Marty Deskur, Jana Dobkowskiego, Wojciecha Głogowskiego, Pawła Jarodzkiego, Piotra Jarosa, Juliana O. Jończyka, Jerzego Kałuckiego, Pawła Książka, Piotra Kurki, Konrada Kuzyszyna, Zbigniewa Libery, Piotra Lutyńskiego, Marcina Maciejowskiego, Jadwigi Maziarskiej, Jana Młodożeńca, Piotra Młodożeńca, Stanisława Młodożeńca, Mariana Oslislo, Anny Ostoyi, A.R. Pencka, Igora Przybylskiego, Roberta Rumasa, Łukasza Skąpskiego, Marka Sobczyka, Radosława Szlagi, Moniki Szwed, Janusza Tarabuły, Małgorzaty Turewicz-Lafranchi, Szymona Urbańskiego, Wojciecha Wilczyka, Olgi Wolniak, Krzysztofa Zielińskiego, Jacka Ziemińskiego, Jakuba Juliana Ziółkowskiego, Ireneusza Zjeżdżałki, Kerstin Zollna.

Galeria zajmuje się także działalnością wydawniczą, wydała ponad 100 publikacji związanych z sztuką, wernisażami i wystawami.

Source: Galeria Zderzak