Kyivska Rus'

рѹсьскаѧ землѧ

former federation of East Slavic tribes

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Kievan Rus

Geographical coordinates: 50.45 30.51666667

Wikipedia

English Kievan Rus'

Kievan or Kyivan Rus' (Old East Slavic: Роусь, romanized: Rusĭ, or роусьскаѧ землѧ, romanized: rusĭskaę zemlę) was a loose federation of East Slavic and Finno-Ugric peoples in Europe from the late 9th to the mid-13th century, under the reign of the Varangian Rurik dynasty. The modern nations of Belarus, Russia, and Ukraine all claim Kievan Rus' as their cultural ancestors, with Belarus and Russia deriving their names from it. Russia was ruled by the Rurikid dynasty until the 16th century.

At its greatest extent, in the mid-11th century, it stretched from the White Sea in the north to the Black Sea in the south and from the headwaters of the Vistula in the west to the Taman Peninsula in the east, uniting the majority of East Slavic tribes.According to Rus' Primary Chronicle, the first ruler to start uniting East Slavic lands into what has become known as Kievan Rus' was Prince Oleg (879–912). He extended his control from Novgorod south along the Dnieper river valley to protect trade from Khazar incursions from the east, and moved his capital to the more strategic Kiev. Sviatoslav I (died 972) achieved the first major expansion of Kievan Rus' territorial control, fighting a war of conquest against the Khazars. Vladimir the Great (980–1015) introduced Christianity with his own baptism and, by decree, extended it to all inhabitants of Kiev and beyond. Kievan Rus' reached its greatest extent under Yaroslav the Wise (1019–1054); his sons assembled and issued its first written legal code, the Russkaya Pravda ("Russian Justice"), shortly after his death.The state began to decline during the late 11th century and the 12th century, disintegrating into various rival regional powers. It was further weakened by economic factors, such as the collapse of Rus' commercial ties to the Byzantine Empire due to the decline of Constantinople and the accompanying diminution of trade routes through its territory. The state finally fell to the Mongol invasion of the 1240s.

Source: Kievan Rus'

German Kiewer Rus

Die Kiewer Rus (russisch Киевская Русь, ukrainisch Київська Русь, weißrussisch Кіеўская Русь) war ein mittelalterliches altrussisches Großreich, das als Vorläuferstaat der heutigen Staaten Russland, Ukraine und Weißrussland (Belarus) angesehen wird. Der Ausdruck kann auch als Bezeichnung der Epoche in der Geschichte der Rus verstanden werden, in der Kiew als Großfürstensitz das politische und kulturelle Zentrum der Rurikiden-Dynastie war.

Source: Kiewer Rus

Polish Ruś Kijowska

Ruś Kijowska (st.rus. Рѹсь / Rus’, рѹсьскаѧ землѧ / ruskaja ziemlja, gr. Ῥωσία / Rhossía, łac. Russia, od XII wieku także Ruthenia, st.nord. Garðaríki) – średniowieczne państwo feudalne w Europie Wschodniej, rządzone przez dynastię Rurykowiczów pochodzenia wareskiego. Najstarsze źródło do historii Rusi Kijowskiej Powieść minionych lat wiąże początki państwa z rokiem 862, w którym wódz Waregów Ruryk przybył do Nowogrodu Wielkiego w celu zażegnania sporów pomiędzy plemionami wschodniosłowiańskimi i fińskimi. Centrum państwa ruskiego zostało w roku 882 przeniesione z Nowogrodu do Kijowa, gdzie znajdowało się w czasie jego największego rozkwitu. Historiografia ukraińska wiąże silniej powstanie państwa z ustanowieniem stolicy w Kijowie w 882 roku i legendarnym założeniem miasta Kijowa przez trzech braci Kija, Szczeka i Chorywa.

Choć dominującą grupą ludności Rusi Kijowskiej była od początku ludność słowiańska, to jednak jego powstanie wiązane jest z Waregami, którzy prowadzili handel na szlaku „od Waregów do Greków” prowadzącym od Bałtyku wzdłuż Dniepru do Morza Czarnego. Ludność wareska uległa na Rusi całkowitej asymilacji, a ludność fińska uległa tylko częściowej asymilacji ze Słowianami.

Ruś Kijowska przeżywała okres świetności w okresie rządów Włodzimierza Wielkiego (960–1015), za którego panowania dokonał się chrzest Rusi w roku 988, i Jarosława Mądrego (978–1054). Od połowy XII wieku Ruś Kijowska uległa osłabieniu wskutek sporów wewnętrznych, a także kryzysowi gospodarczemu m.in. wskutek upadku szlaku handlowego północ - południe, co było wynikiem utworzenia Cesarstwa Łacińskiego w wyniku czwartej wyprawy krzyżowej (1202–1204) i tworzeniem się szlaków handlowych wschód-zachód na Morzu Śródziemnym.

Po śmierci Jarosława Mądrego Ruś Kijowska weszła w okres rozbicia dzielnicowego, przy czym władcy z różnych dzielnic starali się zawładnąć Kijowem, ubiegając się o tytuł wielkiego księcia (seniora), posiadającego władzę zwierzchnią nad pozostałymi księstwami. W XII wieku Kijów ostatecznie stracił swoje znaczenie polityczne na rzecz innych ośrodków, głównie Włodzimierza.

W 1169 roku Andrzej Bogolubski oddzielił na Rusi rolę wielkiego księcia (seniora) od miejsca jego rezydowania. Od tej pory w Kijowie zasiadali książęta pozostający najczęściej w stosunku lennym do innych książąt ruskich, a następnie głów obcych państw.

W 1240 roku na skutek najazdu mongolskiego większość księstw ruskich utraciła niezależność polityczną na rzecz Złotej Ordy. Tatarzy nie przejęli bezpośrednich rządów w podbitych księstwach, zadowolili się każdorazowym zatwierdzaniem kandydata do tronu książęcego we Włodzimierzu, który z kolei pełnił funkcje zwierzchnie nad resztą książąt ruskich i miał prawo zwracania się o pomoc do chana. Moment ten oznaczany bywa za koniec Rusi Kijowskiej, choć historiografia rosyjska uważa przede wszystkim Wielkie Księstwo Włodzimierskie, a historiografia ukraińska księstwo halicko-wołyńskie, za kontynuację państwowości staroruskiej.

Source: Ruś Kijowska

Russian Киевская Русь

Ки́евская Русь, или Древнеру́сское госуда́рство, или Дре́вняя Русь (др.-рус. и церк.-слав. рѹсь, рѹсьскаѧ землѧ, греч. Ῥωσία, лат. Russia, Rossia, Ruthenia, Ruscia, Ruzzia, др.-сканд. Garðar, позже Garðaríki) — средневековое государство в Восточной Европе, оформившееся в IX веке в результате объединения ряда восточнославянских и финно-угорских племён под властью князей династии Рюриковичей.

В период наивысшего расцвета Киевская Русь занимала территорию от Таманского полуострова на юге, Днестра и верховьев Вислы на западе до верховьев Северной Двины на севере и притоков Волги на востоке. К середине XII века вступила в состояние феодальной раздробленности и фактически распалась на полтора десятка княжеств, управляемых разными ветвями династии Рюриковичей. Вплоть до монгольского нашествия (1237—1240) Киев, утративший своё влияние в пользу новых центров силы, формально продолжал считаться главным «столом» Руси, а Киевское княжество оставалось в коллективном владении русских князей. Как этнокультурный регион Русь продолжила существовать и после политической дезинтеграции, что впоследствии сыграло важную роль в процессе объединения русских земель.

Source: Киевская Русь

Ukrainian Київська Русь

Київська Русь — середньовічна східноєвропейська монархічна держава зі столицею в Києві, що існувала впродовж IX—XIII століть. Об'єднувала під владою князів із династії Рюриковичів східнослов'янські, балтські та фіно-угорські племена. У часи найбільшої могутності простягалася від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на півдні, і від верхів'їв Вісли на заході до Таманського півострова на сході.

Традиційно першим правителем Київської Русі вважається князь Олег із родини легендарного Рюрика, який 882 року заволодів Києвом. Його наступник, Ігор, воював із Візантією і загинув від рук деревлян. Дружина Ігоря, княгиня Ольга стабілізувала державу та прийняла християнство. Правління її сина Святослава ознаменувалося воєнною експансією на схід та південь. Його син Володимир Великий, що посів трон після братовбивчої війни, розширив терени держави, розбудував Київ і охрестив Русь (988). Після його смерті спалахнула усобиця, внаслідок якої київським князем став Ярослав Мудрий. За його правління була збудована Софія Київська (1037), відбулась перша кодифікація юридичних норм, були укладені династичні союзи з низкою європейських держав. Згодом влада перейшла до тріумвірату Ярославичів, нащадки яких розділили Русь на окремі князівства, давши початок процесу феодальної роздробленості. Винятком слугують правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава, які на певний час спромоглися консолідувати владу.

1240 року більшість князівств унаслідок монгольського вторгнення потрапили в політичну залежність від Золотої орди. Київська державність була продовжена західними князівствами Галичини та Волині, проте в XIV столітті ці землі були поглинуті Польським королівством та долучені до Литовсько-Руської держави відповідно.

Source: Київська Русь

cs Kyjevská Rus

Kyjevská Rus (starorusky Рѹсь, tj. Rus, Рѹ́сьскаѧ землѧ, tj. Rous'skaja zemlja, tj. Ruská země, latinsky Rus(s)ia, Ruscia, Ruzzia, Rut(h)enia, řecky Ῥωσία, tj. Rossíja) byla nejstarším státem, který se v 9.–11. století konstituoval ve slovanském prostředí východní Evropy. Zanechala trvalou stopu v dějinách a hmotné i duchovní kultuře tří současných východoslovanských národů: Rusů, Bělorusů a Ukrajinců.

Ze současných státních útvarů má významnou návaznost na Kyjevskou Rus především Rusko, protože mu až do 16. století vládla nepřetržitě dynastie Rurikovců. Novgorodská větev Rurikovců vedla ruská města k odboji proti Mongolům a začala sjednocovat ruská města pod Moskvou, z čehož vznikl stát známý nejprve jako Moskevské velkoknížectví a později jako Ruské carství s vládcem titulovaným jako car celé Rusi. Poslední carové z rodu Rurikovců vládli Rusku až do 16. století. Za následníky Kyjevské Rusi se dále považuje Bělorusko a Ukrajina.Samotný název Kyjevská Rus s přídomkem Kyjevská vytvořili až historici v 19. století, aby definovali období dějin Ruska, kdy byl Kyjev hlavním centrem Rusi až do jeho vypálení chánem Bátů. Původně se tento raně středověký stát nazýval Rus, což je dokonce v současnosti v ruštině synonymem pro Rusko. První psané právo v těchto zemích vzniklo pod názvem Ruská pravda, sepsal jej veliký kníže Jaroslav Moudrý..

Source: Kyjevská Rus

Spanish Rus de Kiev

La Rus de Kiev (en antiguo eslavo oriental: Кꙑ́ѥвьска Ру́сь; romanización: Kyïev′ska Rús′) fue una federación de tribus eslavas orientales desde finales del siglo IX hasta mediados del siglo XIII, bajo el reinado de la dinastía Rúrika.[1]​[2]​ Alcanzó su mayor extensión a mediados del siglo XI, ya que se extendía desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro en el sur, y desde las cabeceras del Vístula en el oeste hasta la península de Tamán en el este,[3]​[4]​ uniendo la mayoría de las tribus eslavas orientales.[1]​

La Rus de Kiev tiene sus orígenes en la fundación de la dinastía Rúrika en 862. Sin embargo, fue durante el reinado del príncipe Oleg (r. 879–912), quien en el año 882 extendió su control de Nóvgorod al valle del río Dniéper con el fin de proteger el comercio de las incursiones jázaras en el este y trasladó su capital a la más estratégica Kiev, que se estableció el país.[1]​[5]​ Sviatoslav I (?-972) consiguió la primera gran expansión del control territorial de la Rus de Kiev. Vladimiro el Grande (980–1015) introdujo la Cristiandad en 988 con su propio bautismo y, por decreto, a todos los habitantes de Kiev y más allá.[6]​ La Rus de Kiev alcanzó su mayor extensión bajo Yaroslav I (1019–1054); sus hijos prepararon y publicaron su primer código legal escrito, la Justicia de la Rus (Rúskaya Pravda), poco después de su muerte.[7]​

El declive del Estado empezó a finales del siglo XI y durante el siglo XII, desintegrándose en varios poderes regionales rivales.[8]​ Se debilitó aún más por factores económicos, tales como el colapso de los lazos comerciales de la Rus con Bizancio debido a la decadencia de Constantinopla[9]​ y la subsiguiente disminución de las rutas comerciales en su territorio. El Estado cayó finalmente con la invasión mongola de 1240.

Los actuales pueblos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, además de otros grupos étnicos eslavos reivindican a la Rus de Kiev como el origen de su legado cultural.[10]​

Source: Rus de Kiev

French Rus' de Kiev

La Rusʹ de Kiev, ou Rous de Kiev, avec une translittération scientifique (en vieux russe : Рꙋусь / Rousʹ ou Рꙋсьскаѧ землѧ / Rous'skaja zemlja ; en russe : Киевская Русь / Kievskaja Rusʹ ; en ukrainien : Київська Русь), appelée aussi l'État de Kiev, Russie kiévienne, principauté de Kiev ou Ruthénie prémongole, est une principauté slave orientale qui a existé du milieu du IXe au milieu du XIIIe siècle, se désagrégeant en une multitude de principautés avant de disparaître formellement du fait de l'invasion mongole, qui commença en 1223 et entraîna la disparition de la principauté en 1240. La Rusʹ est la plus ancienne entité politique commune à l'histoire des trois États slaves orientaux modernes : Biélorussie, Russie et Ukraine.

Fondée à l'origine par les Varègues, selon la légende par le chef viking Riourik, et centrée sur Novgorod, la Rusʹ tire son nom du terme varègue rodslagen (« le pays du gouvernail »),. On note qu'en finnois actuel, la Suède est appelée Ruotsi, nom à rapprocher de Rusʹ, ce qui peut signifier que les Finnois voyaient autrefois les populations de deux côtés de la mer Baltique comme apparentées.

À la fin du IXe siècle, la capitale s'installe à Kiev, cité slave prise par les Varègues en 864, et qui rendait jusque-là hommage aux Khazars, un peuple turc semi-nomade. Au XIe siècle, la Rusʹ de Kiev est l'État d’Europe le plus étendu, atteignant la mer Noire, la Volga, ainsi que le royaume de Pologne et ce qui deviendra le grand-duché de Lituanie. La Rusʹ est alors culturellement et ethniquement diverse, comprenant des populations — peu nombreuses — slaves, germaniques, finno-ougriennes et baltes.

La Rusʹ est d'abord dirigée par une dynastie d'origine scandinave, les Riourikides, rapidement slavisée. Les règnes de Vladimir le Grand (980-1015) et de son fils Iaroslav le Sage (1019-1054) constituent l'âge d'or de la Rusʹ, convertie à l'orthodoxie, et avec les premiers écrits en langue slave, notamment des codes juridiques, telle la Rousskaïa Pravda (« le Droit russe »). Une princesse riourikide deviendra reine de France sous le nom d'Anne de Kiev, épouse du roi de France Henri Ier.

Cet essor est dû aux voies commerciales existant alors entre la Scandinavie, fournisseur de bois, de peaux et surtout d'ambre, mais aussi d'esclaves, et Constantinople, source de cire d'abeille et de miel, de soieries, et d'or. La Rusʹ contrôle en effet deux routes commerciales importantes :

la route commerciale de la Volga, de la mer Baltique à l'Orient, en passant par la mer Caspienne ;

la route commerciale du Dniepr, de la mer Baltique à l'Empire byzantin, en passant par la mer Noire.

Source: Rus' de Kiev

Italian Rus' di Kiev

La Rus' di Kiev (in russo: Киевская Русь?, traslitterato: Kievskaja Rus'; in ucraino: Київська Русь?, traslitterato: Kyїvska Rus') fu un'entità monarchica del Medioevo, sorta verso la fine del IX secolo, in parte del territorio delle odierne Ucraina, Russia occidentale, Bielorussia, Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia orientali. Considerata il più antico Stato organizzato slavo-orientale, del quale Kiev fu a lungo la capitale, nelle fonti medievali viene chiamata Rus' oppure Terra di Rus'; o Rus' di Kiev.

Lo Stato della Rus' di Kiev nasce verso la fine del IX secolo lungo le sponde del fiume Dnepr, come risultato dello stanziamento, avvenuto a partire dal secolo precedente, di alcune tribù vichinghe svedesi, chiamate Rus', in alcune zone dell'Europa nordorientale abitate da tribù slave, finniche, baltiche. Verso l'anno 880 dei Rus', capitanati (secondo la Cronaca degli anni passati, principale cronaca russa riferita a quegli anni) da Rjurik, prendono il potere sull'intera zona, spostando il centro della loro attività a Kiev, allora importantissimo centro commerciale sulla Via variago-greca.

La successiva storia kievana può essere suddivisa in tre periodi, ciascuno della durata di alcuni decenni o più: il primo, dall'880 al 980, contraddistinto dall'ascesa prepotente dello stato kievano sullo scacchiere esteuropeo del tempo; il secondo, dal 980 al 1054, corrispondente all'incirca ai regni dei principi Vladimir I (detto il Santo o il Grande) e Jaroslav I il Saggio, nella quale la Rus' raggiunse l'acme della sua potenza; un terzo periodo, che si suole far partire dal 1054, caratterizzato dal lento declino, principalmente a causa dei gravi problemi di successione al trono.

Non esiste una data precisa riguardo alla fine della Rus' kievana; alcune date importanti sono il 1169, quando il principe Andrej Bogoljubskij, che aveva già trasferito la capitale dello stato a Vladimir, saccheggiò Kiev, e il 1240, quando Kiev venne rasa al suolo dai Tataro-mongoli, che cominciavano in quegli anni il lungo periodo di pesante ingerenza negli affari interni della Rus'.

Source: Rus' di Kiev

Japanese キエフ大公国

ルーシ

Русь

キエフ大公国(キエフたいこうこく)は、9世紀後半から1240年にかけてキエフを首都とした東欧の国家である。正式な国号はルーシ(古東スラヴ語: Русь)で、日本語名はその大公座の置かれたキエフに由来する。

10世紀までにキリスト教の受容によってキリスト教文化圏の一国となった。11世紀には中世ヨーロッパの最も発展した国の一つであったが、12世紀以降は大公朝の内訌と隣国の圧迫によって衰退した。1240年、モンゴル来襲によってキエフは落城し、事実上崩壊した。

Source: キエフ大公国

pt Rússia de Quieve

A Rússia de Quieve ou Rússia de Kiev (em latim: Russia Kioviensis; em russo: Киевская Русь; romaniz.: Kievskaia Rus, em ucraniano: Київська Русь; romaniz.: Kyiivska Rus), também conhecida como Rússia Quievana ou os Rus' de Quieve, foi uma confederação de tribos eslavas do Leste Europeu dos séculos IX ao XIII, sob os ruríquidas. Bielorrússia, Ucrânia e Rússia reivindicam a Rússia de Quieve como seu ancestral cultural. Em sua maior extensão em meados do século XI, o Estado se estendia do mar Báltico no norte ao mar Negro no sul e das cabeceiras do Vístula no oeste à península de Taman no leste, unindo a maioria das tribos eslavas do leste.Segundo a historiografia russa, o primeiro líder a começar a unir as terras eslavas do leste no que se tornou conhecido como Rússia de Quieve foi Olegue (r. 882–912). Estendeu seu controle de Novogárdia Magna ao sul ao longo do vale do rio Dniepre para proteger o comércio das incursões de cazares do leste e moveu sua capital à mais estratégica Quieve. Esvetoslau I (r. 945–972) conseguiu a primeira grande expansão do controle territorial, lutando uma guerra de conquista contra os cazares. Vladimir I (r. 980–1015) introduziu o cristianismo com seu próprio batismo e, por decreto, estendeu-o a todos os habitantes de Quieve e além. A Rússia alcançou sua maior extensão sob Jaroslau I, o Sábio (r. 1019–1054); seus filhos reuniram e emitiram seu primeiro código legal escrito, pouco depois de sua morte.O Estado declinou o começo no final do século XI e durante o XII, desintegrando em várias potências regionais rivais. Foi ainda mais enfraquecido por fatores econômicos, como o colapso dos laços comerciais com o Império Bizantino devido ao declínio de Constantinopla e a diminuição de rotas comerciais que o acompanhavam por seu território. Finalmente caiu à invasão mongol da década de 1240.

Source: Rússia de Quieve

zh 基辅罗斯

基輔羅斯,正式名称为罗斯(古东斯拉夫语:Рѹ́ськаѧ землѧ,Рѹ́сь,希臘語:Ῥωσία,拉丁語:Ru(s)ia, Rucia, Ruzia, Rut(h)enia,俄語:Киевская Русь,烏克蘭語:Ки́ївська Русь,白俄羅斯語:Кіеўская Русь),是一個882年至1240年,以基輔為首都,维京人奥列格建立的以東斯拉夫人為主體的东欧君主制國家。在1235—1242年的拔都西征时被蒙古人毁灭。基辅罗斯这一名称是19世纪俄國史学者們为了表明这一时期国家中心位于基辅而创造的。

根據史學史的觀點,基輔羅斯被認為是三個現代東斯拉夫民族國家(乌克兰、俄罗斯及白俄罗斯)的前身。弗拉基米尔一世·斯维亚托斯拉维奇和他的兒子雅羅斯拉夫統治的時期,被認為是基輔的黃金時期。當時他們接納了東正教,也創立了罗斯法典。

Source: 基辅罗斯

Referenced from

named afterRussia
named afterKinoteatr Kyivska Rus'
Loading...
af Kiëf-Roesar خقانات روسaz Kiyev Knyazlığıbe Русьbg Киевска Русbr Rous Kievbs Kijevska Rusijaca Rus de Kíevcs Kyjevská Ruscu Роусьcv Кейӳ Руçĕcy Rws Kiefaiddda Kievrigetde Kiewer Rusel Κράτος των Ρωςeo Kieva Regnoes Rus de Kievet Kiievi-Veneeu Kieveko Rusafa روس کیفfi Kiovan Venäjäfr Rus' de Kyivgl Rus de Kievhe רוס של קייבhi कीवयाई रूसhr Kijevska Rus'hu Kijevi Ruszhy Կիևյան Ռուսիաid Rus Kievio Kieva Rusit Rus' di Kievja キエフ大公国jv Rus Kievka კიევის რუსეთიkk Киев Русіko 키예프 루스ky Киев орус мамлекетиla Russia Kioviensislt Kijevo Rusialv Kijevas Krievzememk Киевски Русmn Киевийн Русьmr क्यीवन रुसms Rus' Kievnb Kievriketnl Kievse Rijknn Kievriketoc Rus' de Kyivpa ਕੀਵੀਆਈ ਰੁਸpl Ruś Kijowskapt Principado de Kievro Rusia Kieveanăru Киевская Русьsh Kijevska Rusijask Kyjevská Russl Kijevska Rusijasr Кијевска Русијаsv Kievrikettg Руси Киевth จักรวรรดิเคียฟรุสtr Kiev Knezliğitt Киев Русеuk Київська Русьur کیویائی روسvi Rus Kievzh 基辅罗斯ast Rus de Kievbxr Киевэй Русьgsw Kiewer Ruslzh 基輔羅斯myv Киевень Русьpnb کیویائی روسrue Київьска Русьsco Kievan Rus'sgs Kijeva Rosėwuu 基辅罗斯xmf კიევიშ რუსეთიyue 基輔羅斯tt-cyrl Киев Русеtt-latn Kiew Rusebe-tarask Кіеўская Русь