Bastille

former fortress in Paris, France

Castle

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Bastille

Geographical coordinates: 48.853333 2.369167

Wikipedia

English Bastille

The Bastille (, French: [bastij] (listen)) was a fortress in Paris, known formally as the Bastille Saint-Antoine. It played an important role in the internal conflicts of France and for most of its history was used as a state prison by the kings of France. It was stormed by a crowd on 14 July 1789, in the French Revolution, becoming an important symbol for the French Republican movement. It was later demolished and replaced by the Place de la Bastille.

The Bastille was built to defend the eastern approach to the city of Paris from the English threat in the Hundred Years' War. Initial work began in 1357, but the main construction occurred from 1370 onwards, creating a strong fortress with eight towers that protected the strategic gateway of the Porte Saint-Antoine on the eastern edge of Paris. The innovative design proved influential in both France and England and was widely copied. The Bastille figured prominently in France's domestic conflicts, including the fighting between the rival factions of the Burgundians and the Armagnacs in the 15th century, and the Wars of Religion in the 16th. The fortress was declared a state prison in 1417; this role was expanded first under the English occupiers of the 1420s and 1430s, and then under Louis XI in the 1460s. The defences of the Bastille were fortified in response to the English and Imperial threat during the 1550s, with a bastion constructed to the east of the fortress. The Bastille played a key role in the rebellion of the Fronde and the battle of the faubourg Saint-Antoine, which was fought beneath its walls in 1652.

Louis XIV used the Bastille as a prison for upper-class members of French society who had opposed or angered him including, after the revocation of the Edict of Nantes, French Protestants. From 1659 onwards, the Bastille functioned primarily as a state penitentiary; by 1789, 5,279 prisoners had passed through its gates. Under Louis XV and XVI, the Bastille was used to detain prisoners from more varied backgrounds, and to support the operations of the Parisian police, especially in enforcing government censorship of the printed media. Although inmates were kept in relatively good conditions, criticism of the Bastille grew during the 18th century, fueled by autobiographies written by former prisoners. Reforms were implemented and prisoner numbers were considerably reduced. In 1789 the royal government's financial crisis and the formation of the National Assembly gave rise to a swelling of republican sentiments among city-dwellers. On July 14 the Bastille was stormed by a revolutionary crowd, primarily residents of the faubourg Saint-Antoine who sought to commandeer the valuable gunpowder held within the fortress. Seven remaining prisoners were found and released and the Bastille's governor, Bernard-René de Launay, was killed by the crowd. The Bastille was demolished by order of the Committee of the Hôtel de Ville. Souvenirs of the fortress were transported around France and displayed as icons of the overthrow of despotism. Over the next century, the site and historical legacy of the Bastille featured prominently in French revolutions, political protests and popular fiction, and it remained an important symbol for the French Republican movement.

Almost nothing is left of the Bastille except some remains of its stone foundation that were relocated to the side of Boulevard Henri IV. Historians were critical of the Bastille in the early 19th century, and believe the fortress to have been a relatively well-administered institution, but deeply implicated in the system of French policing and political control during the 18th century.

Source: Bastille

German Bastille

Die Bastille (französisch ‚kleine Bastion‘) war ursprünglich eine besonders befestigte Stadttorburg im Osten von Paris, die später als Staatsgefängnis genutzt wurde. Der Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 wird als symbolischer Auftakt und Geburtsstunde der Französischen Revolution interpretiert.

Source: Bastille

Polish Bastylia

Bastylia (fr. la Bastille) – zamek wybudowany pod Paryżem, w latach 1370–1383, jako część jego umocnień, w celu obrony bramy Św. Antoniego. Słowo la bastille w wolnym tłumaczeniu oznacza każdy zamek tuż za rogatkami miasta i jest mniej więcej odpowiednikiem polskiego słowa barbakan.

Z upływem czasu paryska Bastylia straciła znaczenie obronne. W 1413 roku zdobyli Bastylię (twierdzę królewską służącą za więzienie) dowodzeni przez Simona Lecoustelliera francuscy rzemieślnicy zwani cabochiens, których bunt spowodowany był korupcją w administracji państwowej. W XVII wieku stała się ciężkim więzieniem. Pierwotnie zamek miał cztery wieże, za panowania Ludwika XVI został rozbudowany o kolejne cztery.

14 lipca 1789, w czasie zamieszek rozpoczynających rewolucję francuską, zamek został zdobyty przez lud paryski i jako symbol ucisku w czasie późniejszym zburzony. Choć samo zdobycie Bastylii trudno uznać za wielki sukces militarny rewolucjonistów – twierdzy bez przekonania broniło 97 żołnierzy-weteranów (w tym inwalidów) i 32 żołnierzy ze szwajcarskiego pułku Salis-Samade, a uwolniono zaledwie kilku więźniów (czterech fałszerzy, hrabiego oskarżonego o kazirodztwo i dwóch szaleńców), miało ono jednak wymiar ważnego symbolu udanego buntu wobec władzy monarszej i zostało później zmitologizowane w rewolucyjnej ikonografii.

Dzień 14 lipca, dzień zdobycia Bastylii, do dziś jest we Francji świętem narodowym i jest co roku hucznie obchodzony.

Klucz do Bastylii trafił w posiadanie prezydenta USA Jerzego Waszyngtona i do dziś jest prezentowany w jego posiadłości Mount Vernon.

Source: Bastylia

Russian Бастилия

Басти́лия (фр. la Bastille, историческое название la Bastille Saint-Antoine) — изначально крепость, построенная в 1370—1381 годах, и место заключения государственных преступников в Париже. В самом начале Великой французской революции 14 июля 1789 года крепость была взята революционно настроенным населением. В 1791 году Бастилия была полностью разрушена, а на её месте Пьер-Франсуа Паллуа (Pierre-François Palloy) (подрядчик работ по сносу) установил табличку с надписью «Здесь танцуют и всё будет хорошо» (ici l’on danse, ah ça ira, ah ça ira!). В настоящее время на месте снесённой крепости находится площадь Бастилии — место пересечения десятка улиц и бульваров с подземным узлом парижского метро из трёх линий и новой Парижской оперой.

Source: Бастилия

Ukrainian Бастилія

Басти́лія — фортеця у Парижі, збудована в XIV столітті для захисту від англійців. З XV століття Бастилія перетворена на в'язницю для політичних в'язнів. 14 липня 1789 населення Парижа захопило її 1789—1791 Бастилія була зруйнована за постановою Установчих зборів. День, коли було здобуто Бастилію, — національне свято Франції, яке в новітній час проходить під гаслами боротьби проти реакції і загрози війни.

Source: Бастилія

cs Bastila

Bastila (francouzsky Bastille, tj. hrad nebo pevnost) byla pařížská pevnost postavená v letech 1370–1383 na obranu proti Angličanům ve stoleté válce, která se od 15. století používala jako věznice. Její správný název zněl Bastille Saint-Antoine. Dobytí Bastilly dne 14. července 1789 znamenalo začátek Velké francouzské revoluce. Po zboření pevnosti na jejím místě vzniklo náměstí Place de la Bastille.

Source: Bastila

Spanish Bastilla

La Bastilla (pronunciación en francés: /bastij/) era una fortaleza que protegía el costado oriental izquierdo de la ciudad de París conocida formalmente como la Bastilla Saint-Antoine o Bastida de Saint-Antoine.[1]​ Desempeñó un papel importante en los conflictos internos de Francia y por la mayor parte de su historia fue usada como una prisión estatal por los reyes de Francia. Fue tomada por una multitud el 14 de julio de 1789 durante la Revolución francesa, convirtiéndose en un símbolo importante del movimiento republicano francés. Tiempo después fue demolida y reemplazada por la Place de la Bastille (Plaza de la Bastilla).

La Bastilla fue construida para defender el acceso oriental de la ciudad de París de la amenaza inglesa en la Guerra de los Cien Años. Sobre un primer edificio existente en 1356 como bastión de entrada en las murallas de París, la construcción principal ocurrió a partir de 1370 creando así una fortaleza sólida con ocho torres que protegían la entrada estratégica de la Porte Saint-Antoine en el borde oriental de París.[1]​ El diseño innovador fue influencia tanto en Francia como en Inglaterra y fue ampliamente copiado. La Bastilla tuvo una destacada participación en los conflictos domésticos de Francia incluyendo la lucha entre las facciones rivales del Ducado de Borgoña y la Casa de Armagnac en el siglo XV, además de las Guerras de religión en el siglo XVI. La fortaleza fue declarada una prisión estatal en 1417; este papel fue expandido primero debido a los ocupantes ingleses de las décadas de 1420 y 1430 y después por Luis XI en la década de 1460. Las defensas de La Bastilla fueron fortificadas en respuesta a las amenazas Inglesa e Imperial durante la década de 1550 con un bastión construido al este de la fortaleza. La Bastilla desempeñó un papel clave en la rebelión de la Fronda y la batalla del arrabal de Saint-Antoine, que se peleó debajo de sus muros en 1652.

Luis XIV usó la Bastilla como una prisión para miembros de clase alta francesa que se oponían a él o que lo hacían enfadar incluyendo, después de la revocación del Edicto de Nantes, a los protestantes franceses. A partir de 1659 y en adelante, la Bastilla funcionó principalmente como una penitenciaría estatal; para 1789, 5279 prisioneros habían pasado por sus puertas. Bajo el mando de Luis XV y XVI, la Bastilla fue usada para la detención de prisioneros de diversos orígenes, además para apoyar las operaciones de la policía parisina, especialmente para aplicar la censura del gobierno hacia la imprenta. Aunque los reclusos vivían en relativamente buenas condiciones de vida, la crítica hacia la Bastilla creció durante el siglo XVIII, exacerbada por las autobiografías de antiguos prisioneros. Se implementaron reformas y los números de prisioneros se redujeron considerablemente. En 1789, la crisis financiera gubernamental y la formación de la Asamblea Nacional dieron lugar al aumento de sentimientos republicanos entre los ciudadanos. El 14 de julio, la Bastilla fue tomada por una multitud revolucionaria, principalmente formada por residentes del Faubourg Saint-Antoine, que buscaba apropiarse de la valiosa pólvora mantenida dentro de la fortaleza. Se encontraron siete prisioneros restantes que fueron liberados. Además, el gobernador de la Bastilla, Bernard-René de Launay, fue asesinado por la multitud. La Bastilla fue demolida por orden del Comité del Hôtel de Ville. Recuerdos de la fortaleza fueron transportados alrededor de Francia y fueron desplegados como íconos del despotismo derrocado. En el transcurso del siguiente siglo, el sitio y legado histórico de la Bastilla destacaron notablemente en la revolución francesa de 1830 y la de 1848, protestas políticas y ficción popular, además de mantenerse como un símbolo importante del movimiento republicano francés.

Casi nada se mantiene de la Bastilla excepto por algunos restos de sus cimientos de piedra que fueron reubicados al Boulevard Henri IV. Algunos historiadores criticaron a la Bastilla al inicio del siglo XIX y creían que la fortaleza fue una institución relativamente bien administrada, pero demasiado implicada en el sistema francés policial y de control político durante el siglo XVIII.

Source: Bastilla

French Bastille

La Bastille ou Bastille Saint-Antoine, anciennement fort et bastide Saint-Anthoine lez Paris,, est une forteresse construite au XIVe siècle, à l'emplacement du débouché de la rue Saint-Antoine sur l’actuelle place de la Bastille à Paris. Devenue une prison, elle fut totalement détruite lors de la Révolution française, après l'événement déclencheur devenu une fête nationale en France, la prise de la Bastille du 14 juillet 1789.

Source: Bastille

Italian Bastiglia

La Bastiglia (in francese: Bastille Saint-Antoine) fu una grande fortezza eretta entro le mura di Parigi, sul luogo ove allora sorgeva una delle porte principali della città, per volontà di Carlo V tra il 1367 e il 1382, con lo scopo di rafforzare le mura orientali della città a difesa della Porte St-Antoine. Era il simbolo del potere assoluto del re. Il 14 luglio 1789, fu assaltata dai parigini insorti per rubarne le armi, e soprattutto per spaventare il re Luigi XVI, poi lentamente venne demolita per recuperarne materiali edili.

La fortezza di Pietro e Paolo era nota anche come la "Bastiglia russa". Il castello di Tarascona fu costruito sullo stesso modello architetturale e venne utilizzato per alcune scene nella miniserie televisiva La rivoluzione francese del 1989.

Source: Bastiglia

Japanese バスティーユ牢獄

バスティーユ牢獄(バスティーユろうごく、仏: Bastille, Bastille Saint-Antoine、バスティーユ・サンタントワーヌ)は、17世紀から19世紀にかけて存在したフランス パリの牢獄。

元は1357年から建築開始された要塞だが、1659年以降は主に州の刑務所として使用され、1789年までに5,279人の囚人がその門を通過した。収容者には政治犯や精神病者なども含まれたため、旧体制(アンシャン・レジーム)支配の象徴とされた。

1789年のフランス革命勃発時に民衆により襲撃され(バスティーユ襲撃)、フランス共和主義の重要なシンボルとなった。革命後の1806年迄に解体され、現在はバスティーユ広場となっている。

Source: バスティーユ牢獄

pt Bastilha

A Bastilha (em francês: Bastille), mais conhecida por ter sido uma prisão - assim funcionando desde o início do século XVII até o final do século XVIII - foi inicialmente concebida apenas como um portal de entrada à rua parisiense de Saint-Antoine, na França, motivo pelo qual era denominada Bastilha de Saint-Antoine. Encontrava-se onde hoje está situada a Place de la Bastille ("Praça da Bastilha") em Paris.

Ficou conhecida por ter sido o palco do evento histórico conhecido como a Tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789, o qual aliado ao Juramento do Jogo da Péla, está entre os fatos mais importantes do início da Revolução Francesa.

O evento foi grandiosamente comemorado exatamente um ano depois (em 14 de Julho de 1790) na pomposa festa que ficou conhecida como a Fête de la Fédération (A Festa da Federação). A partir de 1880 a festa tornou-se feriado nacional, é a Festa nacional francesa também conhecida como o 14 Juillet. Em novembro de 1789 a Bastilha foi totalmente demolida.

Source: Bastilha

zh 巴士底狱

巴士底狱(法語:Bastille)是一座曾經位於法國巴黎市中心的堅固監獄,高30米,圍牆很厚,共有8個塔樓,上面放有大炮,監獄內設一軍火庫。“巴士底”(Bastille)在法语中即“监狱、堡垒”之意,原名圣安托万监狱(Bastille Saint-Antoine),因其歷史意義後來直稱其為“巴士底”。現址為巴士底廣場。

Source: 巴士底狱

Wikivoyage

English la Bastille

Make your way to the Bobigny/Pablo Picasso-bound platform. All that's left of the fortress are some foundation stones on the platform. There are maps and explanations showing where the fortress used to be relative the place and surroundings.

SourceAxe historique (en.wikivoyage.org)

English La Bastille

Enter Bastille station through any entrance or on any train and then make your way to the Bobigny/Pablo Picasso-bound platform. All that's left of the fortress whose front steps used to lead up from place de la Bastille are some foundation stones which you can see while waiting for a north bound train on this metro platform. There are maps and explanations showing where the fortress used to be relative the place and surroundings (basically the location of the old front steps are now occupied by Café des Phares).

English Bastille

Last Edit2017-10-27

Referenced from

named afterplace de la Bastille
Loading...
ar سجن الباستيلaz Bastiliya qalasıbe Бастыліяbg Бастилияbn pulling down of bastilleca La Bastillacs Bastilada Bastillenel Βαστίληes Bastillaeu Bastillafa قلعه باستیلfi Bastiljigl Bastillagu બેસ્તાઇલhe בסטיליהhy Բաստիլis Bastillanit Bastigliaja バスティーユ牢獄jv Baluwarti Bastilka ბასტილიაkk Бастилияko 바스티유 감옥ky Бастилияlt Bastilijalv Bastīlijamk Бастилјаmr बास्तीयnb Bastillennl Bastille Saint-Antoinenn Stormen mot Bastillenoc Bastilhapa ਬਾਸਤੀਲpl Bastyliapt Bastilhaqu bachutaro Bastiliaru Бастилияsd باسٽلsi බැස්ටීලයsk Bastilasl Bastiljasq Bastijasr Бастиљаsv Bastiljentg Бастилияtr Bastille Hapishanesiuk Бастиліяur باستیلuz Bastiliyayi באסטילzh 巴士底狱arz الباستيلhyw Պասթիլ բանտ-ամրոցըlfn Bastilialij Bastiggianrm Bastîlepnb باستیلsah Бастилияscn Bastigghiawuu 巴士底獄yue 巴士底監獄pt-br Bastilhazh-cn 巴士底獄zh-tw 巴士底監獄be-tarask Бастылія